Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των όρων και της δήλωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος (site) elparentsbxl.eu, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη / χρήση των σελίδων / υπηρεσιών του elparentsbxl.eu μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης / μέλος του elparentsbxl.eu κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το elparentsbxl.eu και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού η’ και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του elparentsbxl.eu.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το elparentsbxl.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες / μέλη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το elparentsbxl.eu διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες / μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το elparentsbxl.eu δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του elparentsbxl.eu στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του elparentsbxl.eu παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το elparentsbxl.eu αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το elparentsbxl.eu δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το elparentsbxl.eu δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών / μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το elparentsbxl.eu δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το elparentsbxl.eu.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο, τα άρθρα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο elparentsbxl.eu έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και είναι απλώς η προσωπική γνώμη των αρθρογράφων τους, ενώ αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη του elparentsbxl.eu και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή / και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, ούτε και θα πρέπει να θεωρούνται έγκυρη πηγή πληροφόρησης. Το elparentsbxl.eu αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του elparentsbxl.eu, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και αξιολόγησης των παρεχομένων πληροφοριών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του elparentsbxl.eu, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του elparentsbxl.eu και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο τον επισκέπτη / χρήστη. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια αρχή για όλα τα παραπάνω είναι η εκάστοτε Δικαστική Αρχή  και το αρμόδιο δικηγορικό γραφείο που στηρίζει νομικά την επιχείρηση και ιδιοκτήτρια του δικτυακού χώρου elparentsbxl.eu

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το elparentsbxl.eu δεν συλλέγει, δεν διατηρεί, δεν αποθηκεύει, δεν διαβιβάζει και γενικότερα δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το elparentsbxl.eu κατά την εγγραφή χρήστη – μέλους του δεν ζητά προσωπικά στοιχεία, η δε εγγραφή γίνεται με την χρήση ψευδώνυμου (username) (που αποτελεί την ονομασία του χρήστη – μέλους κατά την επίσκεψη των σελίδων και χρήση των υπηρεσιών του elparentsbxl.eu) ενώ απαγορεύει βάση των όρων χρήσης του, ο χρήστης – μέλος ν’ αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά του. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τους χρήστες – μέλη του elparentsbxl.eu (ακόμα και τυχόν φωτογραφίες), τίθενται από τους ίδιους, ελεύθερα δε αποσύρονται από αυτούς όποια στιγμή τυχόν το θελήσουν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το elparentsbxl.eu με ειδικό λογισμικό αποθηκεύει αρχείο (log) με τις ip address, mac address και άλλα στοιχεία του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστικού συστήματος των επισκεπτών με σκοπό την ασφάλεια τους και τον εντοπισμό,έλενχο και νομικής δίωξης κακόβουλων επισκεπτών ή προγραμμάτων (ιών).

Το elparentsbxl.eu απαγορεύει στους χρήστες – μέλη του να εισάγουν στις σελίδες του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να περιορίζονται στην καταγραφή και ανταλλαγή μόνο τόσων στοιχείων όσων είναι απολύτως απαραίτητων για την μεταξύ τους επικοινωνία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύνδεσμος προς την οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών το elparentsbxl.eu για :

1.1 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

1.2 Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

1.3 Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

1.4 Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών / μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του elparentsbxl.eu.

1.5 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

1.6 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

1.7 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

1.8 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

1.9 Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του elparentsbxl.eu, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

1.10 Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του elparentsbxl.eu.

1.11 Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών / μελών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών / μελών η’ η προβολή και ανακοίνωση προσωπικών στοιχείων και γεγονότων που προσβάλλουν άλλους χρήστες και δεν έχουν σχέση με τη φύση του δικτυακού χώρου elparentsbxl.eu.

2 Ο χρήστης / μέλος του elparentsbxl.eu κατανοεί και αποδέχεται ότι το elparentsbxl.eu δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το elparentsbxl.eu και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του elparentsbxl.eu.

3 Επίσης, το elparentsbxl.eu και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

4 Ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το elparentsbxl.eu ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των άρθρων που διατίθενται στο elparentsbxl.eu.

5 Ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης / μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679( GDPR)

 

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου elparentsbxl.eu, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και απάντησης στα αιτήματα σας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της ELPARENTSBXL.EU που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την ELPARENTSBXL.EU επιχειρήσεις, με σκοπό την ασφάλεια, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, η οποία παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο:https://elparentsbxl.eu

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή οριστικής διαγραφής από την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων(GDPR). Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της ELPARENTSBXL.EU (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Υπεύθυνοι για τα κείμενα, το φωτογραφικό υλικό καθώς και την ανανέωση τους είναι η εταιρεία που προβάλλεται ELPARENTSBXL.EU .

Association des parents des élèves de l’Ecole européenne de Bruxelles III – APEEE

Effective since: May 25th 2018

Pursuant to Article 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such (in English “GDPR”), any time personal data are processed (e.g. surname, first name, photo, email address, IP address, etc.), the user must be informed thereof.

The privacy policy contains the mandatory information relating to the protection of your users’ personal data. It is thanks to this document that you will be able to supervise, in complete security, the processing of your users’ personal data.

 OUR FRAMEWORK

The privacy policy is intended to inform you, in a transparent manner, about the data we collect, the purpose for collecting it, the way we use it and the rights you have regarding the processing of such data.

On this page, we provide you with a simplified version of our privacy policy in the form of questions and answers. We invite you to also read the detailed version available HERE.

We draw your attention to the need to read this privacy policy carefully. If you have any other questions, do not hesitate to contact us at the following address: privacy@apeeeb3.be.

 1. WHO IS RESPONSIBLE FOR PROCESSING YOUR DATA?

The APEEE is the controller of your personal data.

Here is our complete contact information:

AISBL – Association des parents des élèves de l’Ecole européenne de Bruxelles III,

Boulevard du Triomphe 135, 1050 – Ixelles, Belgium 

Belgian business registry (BCE) number: 0475328209.

email: privacy@apeeeb3.be 

 1. WHAT DATA DO WE COLLECT?

We collect your data – personal or otherwise – for various reasons which are defined in the following point (see point 3). It includes the following data:

 • i) your identifying information (surname, first name, parental status, e-mail address, child’s date of birth and home address);
 • ii) For  the purpose of  electronic payments we collect your preferred payment method like Bank Transfer or  DIRECT DEBIT. In case you pay via a third party payment processor  (currently Mollie regarding the payment of annual family subscription fee and any ad-hoc payments for Springfest or on specific occasions) you provide your financial account information which is transmitted to the payment processor but is not stored in our system;
 • iii) Our communications (by email, telephone or SMS);
 • iv) We use analytics providers such as Google Analytics. Google Analytics uses cookies to collect non-identifying information. Google provides some additional privacy options regarding its Analytics cookies at THIS LINK;
 • v) Your browsing preferences;
 • vi) Any other data that you would communicate to us.
 1. WHY DO WE COLLECT YOUR DATA?

We collect your data mainly to send our newsletter, process your enrolment requests, improve our service and, more generally, to easily communicate with you. Finally, your data also allow us to improve and facilitate your navigation on our website. 

 1. HOW DO WE COLLECT YOUR DATA?

Most of your data is communicated to us by your active intervention. This is the case when you send us your identifying data to enrol. Other data, such as the date and time of your access to our website, the pages you have viewed, or your location data, are collected automatically through servers consulted and “cookies” placed on our website. For more information on what a cookie is, how it is used and the exact data it collects, visit our page concerning our cookie policy.We also collect data about you through the European School Brussels III.

 1. ARE YOUR DATA PROTECTED?

We maintain a strict privacy policy and take all appropriate measures to ensure that our servers prevent, to the extent possible, any unauthorized leak, destruction, loss, disclosure, use, access or modification of your data.Regarding the payment of your order, in order to guarantee optimal security, we use the secure payment provider Mollie. 

 1. HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?

We keep your data for the time necessary to accomplish the objectives pursued (see point 3). 

In case of financial data, we are obliged by law to maintain them for a maximum duration of seven (7) years. In case of other personal data, they are kept for a maximum period of five (5) years after the completion of studies, unless otherwise requested by the parent. In the latter case, data are erased from our backups from one (1) month to one (1) year. 

 1. WHAT ARE YOUR RIGHTS AND HOW CAN THEY BE EXERCISED?

You may, at any time, request to verify, access, rectify, delete  and object to the use of your data, as well as request the limitation of such use of your data to the extent that this is compatible with the essential functions of our services regulations. To do so, simply send us an email at the following address: privacy@apeeeb3.be. We will then make every effort to take the necessary action as soon as possible.

 1. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA AND TO WHOM ARE THEY COMMUNICATED?

Our employees and subcontractors have access to your data only to the extent necessary for processing your enrolment and/or for fulfilling the objectives pursued (see point 3). Each of them is subject to a strict obligation of confidentiality. The European School Brussels III may be the sole recipient of our data.

 1. DO WE TRANSFER YOUR DATA ABROAD?

We do not transfer your data to a non-EU country.

 1. HOW TO RECEIVE OUR COMMUNICATION?

In the past you were receiving our newsletters as all contacts in our database did. You can now unsubscribe and withdraw your consent to these communications at any time by sending an email to the following address: privacy@apeeeb3.be.

 1. WHAT IS OUR POLICY ON DATA CONCERNING MINORS?

APEEEB3 does not knowingly provide access to any child on our platform and will only do so when a parental consent is given for either using our system by your child via your account or by us creating a user account for the children to manage the use of our services. 

 1. WHAT HAPPENS IN THE EVENT OF A CHANGE TO THE PRIVACY POLICY?

If we had to make any changes to this privacy policy, you would be notified through our website. You are requested to regularly consult our websites regarding updates on this policy.

 1. WHAT TO DO IN THE EVENT OF A DISPUTE?

In the event of a dispute between us, we commit to give priority to dialogue and openness in search of an amicable solution. You can also contact the Data Protection Authority.

CHARTE VIE PRIVEE

Association des parents des élèves de l’Ecole européenne de Bruxelles III.

En vigueur depuis le : 25 mai 2018.

En vertu de l’article 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (en anglais « GDPR »), dès l’instant où des données personnelles sont traitées (par exemple nom, prénom, photo, adresse email, adresse IP, etc.), l’utilisateur doit en être informé.

La « privacy policy » contient les informations obligatoires relatives à la protection des données personnelles de vos utilisateurs. C’est grâce à ce document que vous pourrez encadrer, en tout sécurité, le traitement des données personnelles de vos utilisateurs.

NOTRE CADRE

La charte vie privée est destinée à vous informer, en toute transparence, au sujet des données que nous collectons, du but de leur collecte, de la manière dont nous les utilisons et des droits dont vous disposez concernant le traitement de vos données à caractère personnel.

Sur cette page, nous mettons à votre disposition une version simplifiée de notre charte vie privée sous la forme de questions/réponses. Nous vous invitons à lire également la version dans son intégralité disponible ICI.

Nous attirons votre attention sur la nécessité de lire cette charte attentivement. Si vous deviez avoir d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : privacy@apeeeb3.be.

 1. QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES ?

L’APEEE est le responsable du traitement de vos données personnelles.

AISBL – Association des parents des élèves de l’Ecole européenne de Bruxelles III,

Boulevard du Triomphe 135, 1050 – Ixelles, Belgique

N° BCE : 0475328209

privacy@apeeeb3.be

 1. QUELLES SONT LES DONNEES QUE NOUS COLLECTONS ?

Nous collectons vos données – personnelles ou non – pour différents buts qui sont définis au point suivant (cfr.point 3). Il s’agit notamment des catégories de données suivantes :

 • i) Vos données d’identification (nom, prénom, statut parental, adresse e-mail, date de naissance et adresse de la maison) ;
 • ii) Dans le cadre des paiements électroniques, nous collectons l’information sur votre méthode préférée de paiement, comme Transfert Bancaire ou Domiciliation. Dans le cas où vous payez au moyen d’une troisième méthode (comme actuellement le système Mollie pour le paiement de la cotisation familiale annuelle, ou comme tout paiement ad hoc pour la Springfest ou toute occasion spécifique), vous transmettez les informations de votre compte financier, qui sont transmises au processeur de paiement, mais ne sont pas stockées dans notre système ;
 • iii) Nos communications avec vous par SMS ou par email ;
 • iv) Nous utilisons des plateformes pour statistiques tels que Google Analytics. Google Analytics utilise des cookies pour collecter des informations non identifiables. Google propose d’autres options de confidentialité concernant ses politiques Google Analytics ICI;
 • v) Le type de navigateur, la plate-forme et/ou le système d’exploitation que vous utilisez ;
 • vi) Toute autre donnée que vous nous communiqueriez.
 1. DANS QUEL BUT COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES ?

Nous collectons vos données principalement pour l’envoi de notre newsletter, pouvoir traiter vos demandes, améliorer notre service et, plus généralement, pour pouvoir communiquer facilement avec vous. Enfin, vos données nous permettent également d’améliorer et faciliter votre navigation sur notre site. Vos données nous permettent également d’améliorer et de faciliter votre navigation sur notre site.

 1. DE QUELLES FAÇONS COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES ?

La plupart de vos données nous sont communiquées par votre intervention active. C’est le cas lorsque vous nous transmettez vos données d’identification pour s’enregistrer. D’autres données, telles que la date et l’heure de votre accès à notre site, les pages que vous avez consultées ou vos données de localisation, sont collectées automatiquement, par le biais des serveurs consultés et des « cookies » placés sur notre site. Pour de plus amples informations sur ce qu’est un « cookie », sur son utilité et les données exactes qu’il collecte, rendez-vous sur notre page concernant notre politique relative aux cookies. 

Nous collections des données sur vous par l’intermédiaire de l’école européenne Bruxelles III.

 1. VOS DONNEES SONT-ELLES PROTEGEES ?

Nous appliquons une politique de confidentialité stricte et prenons toutes les mesures adéquates afin que nos serveurs empêchent dans toute la mesure du possible toute fuite, destruction, perte, divulgation, usage, accès ou modification non autorisée de vos données.

Pour ce qui concerne le paiement de votre commande, afin de garantir une sécurité optimale, nous utilisons le fournisseur de paiement sécurisé Mollie.

 1. PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES ?

Nous gardons vos informations le temps nécessaire pour accomplir les objectifs poursuivis (voir point 3).

Dans le cas de données financières, nous sommes obligés de par la loi de les garder pendant une durée maximum de sept (7) ans. Dans le cas de données personnelles, elles sont gardées pendant une période maximum de cinq (5) ans après la fin des études, sauf requête expresse du parent. Dans ce dernier cas, les données sont effacées des sauvegardes de un (1) mois à un (1) an.

 1. QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER ?

Vous pouvez à tout instant demander de vérifier, accéder, rectifier, supprimer vos données et de vous opposer à l’utilisation de vos données ainsi que demander la limitation de celles-ci dans la mesure où une telle limitation est compatible avec les règlements internes de nos services. Pour cela, il vous suffit de nous envoyer un email à l’adresse suivante : privacy@apeeeb3.be. Nous mettrons alors tout en œuvre pour faire le nécessaire dans les meilleurs délais.

 1. QUI A ACCES A VOS DONNEES ET A QUI SONT-ELLES COMMUNIQUEES ?

Nos employés et sous-traitants ont accès à vos données dans la seule mesure du nécessaire à la gestion de votre inscription et/ou pour l’accomplissement des objectifs poursuivis (cfr. point 3). Chacun d’entre eux est soumis à une obligation de stricte  confidentialité. Le seul destinataire de nos données pourrait être l’Ecole Européenne Bruxelles III.

 1. TRANSFERONS-NOUS VOS DONNEES A L’ETRANGER ?

Nous ne transférons pas vos données vers un pays non membre de l’Union.

 1. COMMENT RECEVOIR NOS INFORMATIONS

Jusqu’à aujourd’hui, tous les contacts de notre base des données recevaient nos bulletins électroniques. Vous pouvez dorénavant vous désabonner et retirer votre consentement à ces communications à tout moment en envoyant un email à l’adresse suivante : privacy@apeeeb3.be.

 1. QUELLE EST NOTRE POLITIQUE RELATIVE AUX DONNEES CONCERNANT DES MINEURS ?

L’APEEE ne donne pas accès consciemment à aucun enfant sur notre plateforme et ne le fera que si un accord parental est donné, soit pour l’utilisation de notre système par votre enfant via votre compte, soit pour la création d’un compte utilisateur pour les enfants afin de gérer l’utilisation de nos services.

 1. QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE MODIFICATION DE LA CHARTE ?

Si nous modifions la présente Charte vous serez averti par le biais de notre site internet. N’oubliez pas de consulter régulièrement celle-ci lors de chaque nouvelle visite sur nos Sites. 

 1. QUE FAIRE EN CAS DE DIFFEREND ?

En cas de différend entre nous, nous nous engageons à privilégier le dialogue et l’ouverture à la recherche d’une solution amiable. Vous pouvez également contacter l’Autorité de Protection des Données.

Pursuant to Article 129 of the Law of 13 June 2005 on electronic communications, each user must be informed about the use of cookies1 before placing them.

The cookie policy contains information about the use of cookies by the website. This document contains information on what a cookie is, the type of cookie(s) used, the purposes of such use and the management of cookies.

COOKIE POLICY 

https://enrolment.apeeeb3.be
https://services.apeeeb3.be
https://www.apeeeb3.be 

Association des parents des élèves de l’École européenne Bruxelles III

This policy relating to cookies (hereinafter, the “Cookie Policy“) describes the different types of cookies that we use on our websites (hereinafter, the “Sites“) and the manner in which you can configure these cookies.

We maintain a strict privacy policy and we are committed to being transparent about the technologies that are used on our Website.

Insofar as the information collected using cookies constitutes personal data, the provisions of the Privacy Policy shall apply and supplement this Cookie Policy.

 

 1. WHAT IS A COOKIE?

A “cookie” is a small text file containing information saved by a website on a computer or by a mobile application on a user’s smartphone.

Cookies offer the possibility to identify you and to memorize various information in order to facilitate your navigation on a website/a mobile application, to ensure the smooth functioning of these or to make them more effective, for example by memorizing your language preferences.

2.WHAT COOKIES ARE USED ON OUR WEBSITE AND WHY?

We use different types of cookies for different reasons.

COOKIE

PURPOSE

ESSENTIAL COOKIES

(STRICTLY NECESSARY)

 

 

 

These cookies are essential for browsing our Website or strictly necessary for the provision of a service specifically requested by a user.

 

The removal of this type of cookies can lead to navigation difficulties and is therefore strongly discouraged.

 

PREFERENCE COOKIES

 

(PERFORMANCE)

These cookies collect information about your choices and preferences and make your navigation more pleasant and personalized.

These cookies make it possible to memorize the language chosen during your first visit to our Website in order to personalize it accordingly.

 

 

ANALYTICS COOKIES

 

(STATISTICS)

 

These cookies are used to gather information about your use of the Website, in order to improve the content of the Website, make it more suitable to your needs and increase its usability.

For example, these cookies show us the most visited pages of the Website or help to identify difficulties that may be encountered during navigation.

 

THIRD-PARTY / SHARING COOKIES

(SOCIAL NETWORKS)

 

Not applicable.

 

 

THIRD-PARTY / ADVERTISING COOKIES

 

Not applicable.

 

 1. HOW TO CONFIGURE THE COOKIES?

You can easily delete, disable or accept cookies from our Website at any time by configuring your browser settings.

Each browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc.) has its own cookie configuration mode. To learn about the procedure to follow concerning your navigator, visit the site: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

If you wish to refuse these commercial cookies (among others Google, Criteo or Facebook), you can do it using the following website: http://www.youronlinechoices.com.

If you use different computers, smartphones and/or tablets, do not forget to configure each device so that each of them corresponds to your preferences regarding cookies.

4.WILL OUR WEBSITE STILL WORK WITHOUT COOKIES?

You will still be able to view our Website, but some interactions may not work normally.

 1. OTHER QUESTIONS?

If you have other questions, contact us:

 • i) by sending an email to the following address: privacy@apeeeb3.be
 • ii) by writing to the following postal address: 
  AISBL – Association des parents des élèves de l’Ecole européenne de Bruxelles III, 
  Boulevard du Triomphe 135, 1050 – Ixelles, Belgium,
  Belgian business registry (BCE) number: 0475328209

Notice d’utilisation

En vertu de l’article 129 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il convient d’informer chaque utilisateur quant à l’utilisation des cookies1 avant le placement de ceux-ci.

La cookie policy contient les informations relatives à l’utilisation des cookies effectuée par le site internet. Ce document contient notamment des informations sur ce qu’est un cookie, le type de cookie(s) utilisé(s), les buts d’utilisation et la gestion des cookies.  

POLITIQUE DE COOKIE 

https://enrolment.apeeeb3.be
https://services.apeeeb3.be
https://www.apeeeb3.be 

Association des parents des élèves de l’École européenne Bruxelles III

La présente politique relative aux cookies (ci-après, la « Cookie Policy ») décrit les différents types de cookies que nous utilisons sur nos sites web (ci-après, les « Sites ») et la manière dont vous pouvez paramétrer ces cookies.

Nous appliquons une politique de confidentialité stricte et nous nous engageons à être transparents quant aux technologies qui sont utilisées sur notre Site.

Dans la mesure où les informations recueillies à l’aide des cookies constituent des données personnelles, les dispositions de la charte vie privée s’appliquent et complètent la présente Cookie Policy.

 1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?

Un « cookie » est un petit fichier texte contenant des informations sauvegardées par un site web sur un ordinateur ou par une application mobile sur le smartphone d’un utilisateur.

Les cookies offrent la possibilité de vous identifier et de mémoriser différentes informations aux fins de vous faciliter la navigation sur un site/une application mobile, d’assurer le bon fonctionnement de ces outils ou de les rendre plus efficaces, par exemple en mémorisant vos préférences linguistiques.

 1. QUELS COOKIES SONT UTILISES SUR NOTRE SITE ET POURQUOI ?

Nous utilisons différents types de cookies pour différentes raisons.

COOKIE

FINALITE

COOKIES INDISPENSABLES

(STRICTEMENT NECESSAIRE)

 

 

 

Ces cookies sont indispensables à la navigation sur notre Site ou strictement nécessaires à la fourniture d’un service expressément demandé par un utilisateur.

 

La suppression de ce type de cookies peut entrainer des difficultés de navigation et est dès lors fortement déconseillée.

 

COOKIES DE PREFERENCE

 

(DE PERFORMANCE)

Ces cookies recueillent des informations sur vos choix et préférences et rendent votre navigation plus agréable et personnalisée.

Ces cookies permettent notamment de mémoriser la langue choisie lors de votre première visite de notre Site aux fins de le personnaliser en conséquence.

 

 

COOKIES ANALYTIQUES

 

(STATISTIQUES)

 

Ces cookies sont utilisés pour rassembler des informations sur l’utilisation que vous faites du Site afin d’améliorer le contenu de celui-ci, de le rendre plus adapté à vos besoins et d’augmenter sa facilité d’utilisation.

Par exemple, ces cookies nous montrent les pages du Site les plus visitées ou aident à identifier les difficultés qui peuvent être rencontrées au cours de la navigation.

 

COOKIES TIERS

(DE PARTAGE DE RESEAUX SOCIAUX)

 

N’est pas applicable.

 

 

COOKIES TIERS

 

(PUBLICITAIRES)

N’est pas applicable.

 

 1. COMMENT PARAMETRER LES COOKIES ?

Vous pouvez facilement supprimer, désactiver ou accepter à tout moment les cookies de notre Site en configurant les paramètres de votre navigateur.

Chaque navigateur (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome etc.) à son propre mode de configuration de cookies. Pour connaître la procédure à suivre concernant votre navigateur rendez-vous sur le site :  http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/.

Si vous souhaitez refuser ces cookies commerciaux (entre autre Google, Criteo ou Facebook), vous pouvez le faire à l’aide du site web ci-après : http://www.youronlinechoices.com.

Si vous utilisez différents ordinateurs, smartphones et/ou tablettes n’oubliez pas de configurer chaque équipement de manière à ce que chacun d’eux corresponde à vos préférences en termes de cookies.

 1. NOTRE SITE FONCTIONNERA-T-IL TOUJOURS SANS COOKIES ?

Vous pourrez toujours consulter notre Site mais certaines interactions pourraient ne pas fonctionner normalement.

 1. D’AUTRES QUESTIONS ?

Si vous avez d’autres questions, contactez-nous :

 1. i) Par email à l’adresse suivante :privacy@apeeeb3.be
 2. ii) Par courrier à l’adresse postale suivante :

AISBL – Association des parents des élèves de l’Ecole européenne de Bruxelles III

Boulevard du Triomphe 135, 1050 – Ixelles, Belgique

N° BCE : 0475328209