ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ 

Σύγκληση Ολομέλειας εκπροσώπων  

ελληνικού τμήματος 

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2021 

Σύνοψη συζήτησης 

Σε συνέχεια ανειλημμένης δέσμευσής του, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ένωσης Γονέων και  Κηδεμόνων του Ελληνόφωνου Τμήματος του ΕΣΒ ΙΙΙ συγκάλεσε την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στις  18.30 συνάντηση της Ολομέλειας των εκπροσώπων μέσω της πλατφόρμας zoom. 

Συμμετείχαν το μέγιστο 34 εκπρόσωποι όλων των επιπέδων σε σύνολο 99.  

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνάντησης, η οποία είχε αποσταλεί μαζί με την πρόσκληση,  συζητήθηκε ως κύριο θέμα η καλύτερη δυνατή συνεργασία του ΔΣ με τους εκπροσώπους των  τμημάτων. Το δεύτερο σημείο, που αφορούσε τη μελλοντική γεωγραφική παρουσία ελληνόφωνου  τμήματος στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξελλών (ΕΣ) δεν συζητήθηκε λόγω έλλειψης χρόνου.  

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος και παρουσίασε το κείμενο  προτάσεων από πλευράς ΔΣ της Ένωσης (βλ. χωριστό κείμενο). Οι προτάσεις αποτελούν  ενεργοποίηση των διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού της Ένωσης και εκδηλώνονται στο πνεύμα  της αμεσότερης διαδικτυακής επικοινωνίας, που εκδηλώνεται ευρύτερα ως αποτέλεσμα της  εξελισσόμενης πανδημίας. Απτά δείγματα της νέας πολιτικής έχουν δοθεί σε προηγούμενες τακτικές  συνελεύσεις της Ολομέλειας και θα διευρυνθούν περαιτέρω.  

Επιπλέον υπενθύμισε τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των εκπροσώπων υπογραμμίζοντας την ισότιμη  συμμετοχή όλων των εκπροσώπων χωρίς την ύπαρξη “πρωτείου” του εκπροσώπου επικοινωνίας. Οι  (μέχρι) τέσσερις εκπρόσωποι εκπροσωπούν το τμήμα τους και επιβάλλεται να διαβουλεύονται  συστηματικά τόσο μεταξύ τους όσο και με τους γονείς που εκπροσωπούν πριν την ανάληψη  οποιασδήποτε πρωτοβουλίας και επικοινωνίας με τις αρχές του σχολείου ή της ΑΡΕΕΕ. 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ένας από τους εκπροσώπους της S4 Ela, ο οποίος παρουσίασε – εκ περιτροπής με τους άλλους τρεις εκπροσώπους του τμήματος – μία παρουσίαση ασκώντας κριτική  για μη ορθή εκπροσώπηση του ελληνικού τμήματος από την Ένωση Γονέων μέσω μιας “εξωσχολικής” ένωσης γονέων, η οποία, όπως επισήμανε, αποτελεί μία εκ των πραγμάτων ένωση χωρίς νομική  

προσωπικότητα (association de fait) – στην παρουσίαση η Ένωση αναφέρθηκε ως «ανεπίσημη ομάδα  ανθρώπων» (βλ. συνημμένο S4ELA presentation). Οι εκπρόσωποι της S4 Ela ζήτησαν να σημειωθεί  ωστόσο, ότι αναγνωρίζουν το πολύτιμο έργο των μελών της Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία 

και ευχαριστούν για τον χρόνο και την ενέργεια που αφιερώνουν και τόνισαν ότι δεν διακατέχονται  από διάθεση προσωπικής κριτικής έναντι των προσώπων που απαρτίζουν το ΔΣ. 

Οι δύο παρουσιάσεις δημιούργησαν τη βάση για μία γόνιμη αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ μελών  του ΔΣ και εκπροσώπων, οι οποίοι – οποίες τάχθηκαν υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης. Η συζήτηση  εστιάστηκε ιδίως στη νομιμότητα, τη συγκρότηση του οργανισμού με έμφαση στο ρόλο των  εκπροσώπων αλλά και την προστιθέμενη αξία της Ένωσης.  

Ειδικότερα: 

Η ομάδα των τεσσάρων εκπροσώπων της S4 Ela , διατύπωσε κριτική ως προς τη μη ορθή, θεσμική  αντιπροσώπευση των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος βασιζόμενοι στις διατάξεις του  καταστατικού της ΑΡΕΕΕ, οι οποίες κατά τη γνώμη τους ορίζουν αποκλειστικά το ζήτημα της  εκπροσώπησης του ελληνικού τμήματος. Συνεπώς, το ΔΣ της Ένωσης στερείται νομιμοποίησης και οι  αποφάσεις σχετικά με τις θέσεις, ενέργειες και δραστηριότητες του ελληνικού τμήματος πρέπει να  λαμβάνονται σε μηνιαίες συνεδριάσεις όλων των εκπροσώπων (κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά  99). Εκφράστηκε έντονα η θέση ότι η Ένωση εκπροσωπεί μόνο τους γονείς του ελληνικού τμήματος  που έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή και είναι μέλη της. Υπογραμμίστηκε επίσης από κάποιους  εκπροσώπους η σύγχυση ρόλων. προτείνοντας τη μη σύμπτωση της ιδιότητας του εκπροσώπου τάξης  και μέλους του ΔΣ. Επισημάνθηκαν ορισμένα θέματα επικοινωνίας, όπως η μη αποδοχή από το ΔΣ  προτάσεων ή συγκεκριμένων παρατηρήσεων σε πρακτικά προηγούμενης συνέλευσης της  ολομέλειας των εκπροσώπων και η έλλειψη κοινοποίησης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των  εκπροσώπων από την ΑΡΕΕΕ. Προτάθηκε η αποστολή μηνύματος σε όλους τους εκπροσώπους για το  αν δίνουν τη συγκατάθεσή τους στη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής τους. Ακόμη διατυπώθηκαν  απορίες – που απαντήθηκαν κατά τη συνεδρίαση – ως προς ορισμένες ανακοινώσεις (παρουσιάσεις  κυπριακών Πανεπιστημίων) που δε διανεμήθηκαν ευρύτερα ή αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της  ΑΡΕΕΕ και όχι μέσω των εκπροσώπων (για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπεται ο αναγνώστης  στη σχετική παρουσίαση). Τέθηκαν επίσης ερωτήσεις για τον τρόπο συλλογής θεμάτων για τα  Εκπαιδευτικά Συμβούλια και της διαδικασίας που ακολουθείται.  

Η εκπρόσωπος του Γυμνασίου στο ΕΣ Παναγιώτα Μπαλοπούλου διευκρίνισε ότι τα θέματα που  συλλέγονται από το ελληνικό τμήμα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας συζητιούνται σε  προπαρασκευαστική συνάντηση με τους εκπροσώπους των άλλων γλωσσικών τμημάτων, για τον  τελικό καθορισμό των θεμάτων και της γενικότερης στάσης επί της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα  αποστέλλονται εν συνεχεία στη διεύθυνση του σχολείου. Οι εκπρόσωποι μας στα Εκπαιδετικά  Συμβούλια τόνισαν επίσης την πενιχρή ανταπόκριση των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος στα  μηνύματα συλλογής θεμάτων για τα Εκπαιδευτικά Συμβούλια και των δύο βαθμίδων. 

Σε αντίλογο της παρουσίασης των εκπροσώπων της S4 ELa, τα μέλη του ΔΣ και κάποιοι εκπρόσωποι  τάξεων επεσήμαναν τη συνεχή και εποικοδομητική λειτουργία της Ένωσης τα τελευταία 20 χρόνια, η  οποία αποτελεί “σάρκα εκ της σαρκός των γονέων του σχολείου” και εργάζεται με προγραμματισμό  και συνεχή εποπτεία έχοντας τη δυνατότητα οργάνωσης, παρακολούθησης και αντίδρασης αλλά και  οικονομικής συμβολής σε οποιαδήποτε ζητήματα αφορούν το ελληνικό τμήμα (λχ. μεταφορά  σχολικών βιβλίων, διαβουλεύσεις για τη μελλοντική γεωγραφική κατανομή ελληνόφωνων τάξεων,  υπομνήσεις για την έγκαιρη υλοποίηση αποσπάσεων, εκπαιδευτικές – πολιτιστικές δράσεις). Οι  απολογισμοί των περασμένων ετών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και αποτελούν τεκμήρια  δημιουργικής συμμετοχής και προστιθέμενης αξίας στα δρώμενα του σχολείου και των ΕΣ  γενικότερα. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει δεν απευθύνονται μόνο στα μέλη της αλλά σε όλους  τους μαθητές του ελληνικού τμήματος χωρίς οποιουσδήποτε αποκλεισμούς. Η κοινοποίηση γίνεται  ευρύτερα γνωστή μέσω της ιστοσελίδας αλλά και της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η  ιστοσελίδα της ΑΡΕΕΕ χρησιμοποιείται επικουρικά, όταν ένα θέμα αφορά και ελληνόφωνους 

μαθητές άλλων γλωσσικών τμημάτων. Οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι  ασκούνται με πλήρη νομιμότητα, καθώς οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του ΔΣ της Ένωσης τυγχάνουν  της αντιπροσωπευτικής αποδοχής και νομιμοποίησης πολλών δεκάδων μελών με διαρκή διεύρυνση  έναντι των ελαχίστων που παρίσταντο στις σχετικές συνελεύσεις πριν από μερικά χρόνια. Το ΔΣ  συντίθεται από εκπροσώπους και απλούς γονείς, όπως ορίζει το καταστατικό. Επίσης, η εκλογή των  μελών της ΑΡΕΕΕ και των εκπροσώπων στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια (“υπερ-εκπροσώπων”)  τελούνται σε παράλληλη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης της Ένωσης, απευθείας από το σύνολο  των εκπροσώπων κάθε τμήματος (Νηπιαγωγείου – Δημοτικού και Γυμνασίου), χωρίς να προ απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή τους στην Ένωση. 

Τονίστηκε επίσης ότι οποιαδήποτε άλλο σύστημα προϋποθέτει μηχανισμούς συλλογικής αυτο οργάνωσης, που είτε δεν υφίστανται είτε αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί στο παρελθόν με την  περιορισμένη συμμετοχή εκπροσώπων των τάξεων και, στο πλαίσιο αυτό, αμφισβητήθηκε κατά  πόσον είναι εφικτή η συχνή σύγκληση συνελεύσεων όλων των εκπροσώπων για όλα τα θέματα,  καθώς και η νομιμοποίηση των όποιων αποφάσεων σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Επισημάνθηκε  ακόμη ότι οι διατάξεις του καταστατικού της ΑΡΕΕΕ (APEEE_STATUTES) ή οι αποσπασματικές  αναφορές σε ενημερωτικό υλικό δεν καθορίζουν ούτε ρυθμίζουν το πλαίσιο οργάνωσης των  επιμέρους γλωσσικών τμημάτων εντός του σχολείου, τα οποία εμφανίζουν διαφορετικές μορφές  εσωτερικής οργάνωσης ανάλογα με την παράδοση του καθενός. Το καταστατικό της Ένωσης  αποτελεί ένα δυναμικό κείμενο, που επιτρέπει βελτιώσεις σε συγκεκριμένες εκφάνσεις εσωτερικής  λειτουργίας και αυτές θα αξιοποιηθούν πλήρως. Δε δύναται να αυτοκαταργηθεί ή να αυτο-αναιρεθεί  παρά μόνο μέσα από τις διαδικασίες και τους όρους που το ίδιο ορίζει.  

Εκπρόσωπος της P3 Ela, ζήτησε διευκρινίσεις για τις συναντήσεις με τις επιθεωρήτριες και την  απουσία των συντονιστών εκπαιδευτικών από αυτές. Τα μέλη της Ένωσης εξήγησαν ότι οι  συντονιστές προσκαλούνται όταν συζητιούνται θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως έγινε στην  τελευταία συνάντηση με την επιθεωρήτρια πρωτοβάθμιας κυρία Νίκα, αλλά δυστυχώς η  συντονίστρια εκπαιδευτικός δήλωσε αδυναμία συμμετοχής. Προτάθηκε η διοργάνωση συναντήσεων  γονέων με τους εκπαιδευτικούς. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δηλωμένη διάθεση συνεργασίας με βάση τα ακόλουθα σημεία: 

  • Οι προτάσεις του ΔΣ αποτελούν βάση στην κατεύθυνση της στενότερης δυνατής συνεργασίας με τους εκπροσώπους που επιθυμούν να συμμετέχουν και θα ενεργοποιηθούν άμεσα ενόψει των επόμενων συνεδριάσεων των Εκπαιδευτικών  Συμβουλίων του μηνός Απριλίου. 
  • Θα αξιοποιηθεί η διαδικτυακή εμπειρία με σκοπό την αύξηση του αριθμού των συναντήσεων με τους εκπροσώπους (ολομέλεια ή συνελεύσεις εκπροσώπων Τμημάτων) ως forum ανταλλαγής απόψεων. 
  • Οι θεματικές συναντήσεις που θα οργανώνονται μελλοντικά θα παρέχουν την ευκαιρία για μία διεξοδική συζήτηση τόσο αναφορικά με τα θέματα του σχολείου όσο και για τη λειτουργία των οργάνων της ΑΡΕΕΕ.  
  • Θα καταβληθεί προσπάθεια για τη συγκρότηση καταλόγου ηλεκτρονικών διευθύνσεων των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος με ρητή συναίνεσή τους, χωρίς να παρεμβάλλεται η ΑΡΕΕΕ είτε νομικά είτε πρακτικά, καθώς δε μπορεί να κοινοποιήσει δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα που κατέχει αποκλειστικά για τους σκοπούς της εσωτερικής της οργάνωσης.  
  • Ο διάλογος για τη ουσιαστικότερη συμμετοχή των εκπροσώπων θα συνεχιστεί, ώστε να διασαφηνιστεί το πιθανό μελλοντικό πλαίσιο κοινής δράσης, η δοκιμαστική εφαρμογή του οποίου με την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων από τους εκπροσώπους  θα κριθεί τους επόμενους μήνες. 
  • Ο εσωτερικός διάλογος εντός και μεταξύ των τμημάτων αποτελεί αναγκαίο στοιχείο εύρυθμης δημοκρατικής λειτουργίας και θα πρέπει να υλοποιηθεί.
  • Η ενεργοποίηση εκπροσώπων και γονέων στα κοινά του σχολείου με σκοπό τη βελτίωση των σπουδών για όλους τους μαθητές αποτελεί το ύψιστο διακύβευμα.

Λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης, εκπρόσωπος της S7 ζήτησε μόνο την τροποποίηση της εισήγησης  του ΔΣ αναφορικά με την υποχρεωτική ανάληψη ευθύνης εκ μέρους των εκπροσώπων της τελευταίας  τάξης ως προς τη συλλογή και υποβολή των εγγράφων συμμετοχής των αποφοίτων στις εξετάσεις  των ελλαδικών Πανεπιστημίων.  

Η συνέλευση ολοκληρώθηκε στις 9.05 μμ.