ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021  

ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΕΣ) ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της Ένωσης γονέων του ελληνικού τμήματος  Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ συνήλθε σε τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021.  

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση των μελών αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και  προτάσεων σχετικά με την αμφισβήτηση που διατυπώθηκε από μερίδα των εκπροσώπων του  ελληνικού τμήματος κατά την πρόσφατη Ολομέλεια στις 24 Μαρτίου 2021 ως προς “την ορθή  εκπροσώπηση, επικοινωνία και συντονισμό” του ελληνικού τμήματος μέσω της Ένωσης γονέων.  

Να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με την πάγια πρακτική της Ένωσης να προσκαλεί στη Γενική Συνέλευση  το σύνολο των γονέων του ελληνικού τμήματος, το ΔΣ της Ένωσης αποφάσισε κατ’ εξαίρεση να  απευθυνθεί μόνο στα τακτικά μέλη. Η ανάγκη συζήτησης του θεσμικού ρόλου, του καταστατικού και  της νομικής προσωπικότητας της Ένωσης, αλλά και η επιθυμία του ΔΣ να λάβει ρητή εντολή για τα  επόμενα βήματα οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, με την δέσμευση ότι το ΔΣ θα ενημερώσει όλους  τους γονείς, όπως και πάντοτε έκανε. 

Το ΔΣ παρουσίασε τις απαντήσεις στις αιτιάσεις νομικής και πραγματικής υφής που είχαν εκφραστεί  σε αυτοτελή παρουσίαση στις 24 Μαρτίου 2021, τονίζοντας ότι η Ένωση αποτελούσε διαχρονικά  Ένωση όλων των γονέων, καθώς η δράση της καλύπτει όχι μόνο τα μέλη αλλά το σύνολο των  μαθητών και των οικογενειών του ελληνικού τμήματος χωρίς διακρίσεις, ενώ οι συνδρομές των  μελών αποτελούν αναγκαία πρόσοδο κυρίως για τη διοργάνωση εκδηλώσεων εκπαιδευτικής και  πολιτιστικής σημασίας. Η Ένωση αγωνίστηκε από το 2000 για την ενότητα του όλου ελληνικού  τμήματος και διαμόρφωσε ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργικής συμπόρευσης, συνέχειας και  συντονισμού όλων των γονέων απαντώντας με επιτυχία και απτά αποτελέσματα σε προκλήσεις και  έκτακτες ανάγκες ευρύτερου ενδιαφέροντος αλλά και αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την παρουσία και  συμβολή του ελληνικού τμήματος.  

Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα την ανάγκη διασφάλισης της ενότητας του ελληνικού τμήματος, το ΔΣ παρουσιάσε τις ακόλουθες προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας με τους εκπροσώπους  των τάξεων, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Ένωσης: 

 • Συνελεύσεις των εκπροσώπων των Τμημάτων κάθε επιπέδου (Δημοτικού-Νηπιαγωγείου ή  Γυμνασίου) θα οργανώνονται διαδικτυακά, τέσσερις φορές το χρόνο ενόψει κάθε επόμενου  Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και με κύριο σκοπό την προετοιμασία των σχετικών θέσεων του  ελληνικού τμήματος. Επιπλέον, οι Συνελεύσεις αυτές θα περιλαμβάνουν και ενημέρωση γύρω από  τα θέματα της ΑΡΕΕΕ από τον αντίστοιχο εκπρόσωπο του ελληνικού τμήματος στο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ. Οι  διαδικτυακές συναντήσεις θα προτιμώνται ακόμη και μετά την περίοδο της πανδημίας και θα  αντικαταστήσουν την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για συλλογή θεμάτων για τα Εκπαιδευτικά  Συμβούλια. 

1 | Σελίδα 

 • Η Συνέλευση της Ολομέλειας των εκπροσώπων θα διενεργείται κάθε φορά έναν τουλάχιστον μήνα  πριν από τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΑΡΕΕΕ, προκειμένου να συζητηθούν  πιθανές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το ελληνικό τμήμα. Η Συνέλευση της Ολομέλειας θα  συγκαλείται, όπως συνηθίζεται, και κάποιες μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της ΑΡΕΕΕ για  ενημέρωση επί των τελικών θεμάτων και προετοιμασία των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος  στις επικείμενες ψηφοφορίες.  
 • Έκτακτες συναντήσεις της Ολομέλειας ή των Τμημάτων μπορούν να διενεργούνται με βάση το  καταστατικό της Ένωσης (είτε με πρόταση του ΔΣ είτε αίτημα 20 εκπροσώπων, όπως ορίζει το  καταστατικό), ιδίως για γενικότερα θέματα λειτουργίας του Σχολείου ή της ΑΡΕΕΕ αλλά και θέματα  που εμπίπτουν στη ρυθμιστική ή υπηρεσιακή αρμοδιότητα των εθνικών Αρχών.  
 • Οι συναντήσεις στο μέλλον με τις εθνικές επιθεωρήτριες θα οργανώνονται με την παρουσία όλων  των ενδιαφερομένων γονέων (εκπροσώπων και μη), εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από τις  επιθεωρήτριες. Το ΔΣ θα κοινοποιεί πάντοτε σύντομα πρακτικά μετά τις συναντήσεις της Ένωσης με  τους γονείς και τις επιθεωρήτριες.  

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση μεταξύ των μελών ως προς την τρέχουσα κατάσταση και τις ενέργειες  που είναι χρήσιμο να ακολουθηθούν προσεχώς, ώστε να αποσαφηνισθούν οι όποιες πιθανές αιτίες  παρερμηνειών ή παρεξηγήσεων και να διαμορφωθούν όροι για τη συναινετική πορεία όλων των  γονέων και των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος.  

Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε τα ακόλουθα συμπεράσματα και εξουσιοδότησε το ΔΣ στην προβολή  τους κατά την προσεχή Ολομέλεια των εκπροσώπων, που έχει συγκληθεί για τη Μ. Τρίτη, 27  Απριλίου, 7 μμ: 

“Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης: 

 1. Επιβεβαιώνει και στηρίζει τη σημασία και λειτουργία της Ένωσης ως μοχλού συντονισμού και ενότητας του ελληνικού τμήματος. 
 2. Εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στις προτάσεις που κατέθεσε το ΔΣ της Ένωσης στην προηγούμενη Ολομέλεια των εκπροσώπων στις 24 Μαρτίου 2021 και ζητά τη εκ νέου συζήτησή τους στην επικείμενη Ολομέλεια των εκπροσώπων στις 27 Απριλίου 2021.  
 3. Τίθεται υπέρ της συζήτησης και σύνταξης ενός καταλόγου παγίων αιτημάτων προς τις αρμόδιες εθνικές Αρχές, που αφορούν λχ. την εισαγωγή αποφοίτων των Ευρωπαϊκών Σχολείων, τις αποσπάσεις και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τη συχνή παρουσία επιθεωρητών, ώστε να μη χρειάζεται  κάθε φορά εκ νέου συζήτηση και διαβούλευση μεταξύ των εκπροσώπων των τάξεων. 

4. Υπογραμμίζει την πρόθεση να διερευνήσει όσες προτάσεις κατατεθούν από μέλη της Ένωσης αλλά  και εκπροσώπους τάξεων που δεν είναι τακτικά μέλη της Ένωσης με σκοπό την ολοένα στενότερη,  λυσιτελή συνεργασία των γονέων και των εκπροσώπων τους στο εσωτερικό του ελληνικού τμήματος.”

WELLBEING IN OUR SCHOOLS – A RIGHT NOT A PRIVILEGE  

A PERSON-CENTERED PHILOSOPHY – AN ACT OF DEEP-SEATED HUMANE CARE  

This proposal has been drawn up in an attempt to address and  ameliorate the daily circumstances of school-life for our pupils at the  EEB III. Emphasis in this proposal is placed primarily on the psycho emotional needs and challenges faced by pupils in the secondary cycle,  from S1 to S7 and how their experiences can be meaningfully enriched.  As is common knowledge S1 to S7, spans a protracted time period of  early and middle adolescence, which developmentally is extremely  tumultuous and unsettling. The emphasis on the secondary cycle does  not by any means preclude the need for and importance of support and  intervention in the primary and pre-primary cycles as well. 

Wellbeing is defined by the Oxford English Dictionary as “the state of  being comfortable, healthy and happy”. 

The attainment of wellbeing requires a balance among the key spheres  in our lives: 

Physical, social, emotional-psychological, intellectual and spiritual – all of  which are essentially interconnected. 

The psycho-emotional, intellectual and social dimensions of wellbeing  are of particular relevance to the purposes of this proposal: 

The emotional and psychological realm refers to our ability to  cope with challenges of daily life as well as how we think and feel  about ourselves. 

Intellectual wellness helps us to expand our knowledge and skills  in order to live a balanced and successful life 

Social wellbeing focuses on the extent to which we feel a sense of  belonging and social inclusion. The way we communicate with  others and the quality of our relationships. 

How then are we to facilitate wellbeing in our schools? 

Perhaps it can be encapsulated in one word: Empathy

Empathy very simply put: is the ability to walk in each other’s shoes. It is the ability to recognize, understand, appreciate and share the  thoughts and feelings of another person. Developing empathy is crucial 

for establishing relationships and behaving compassionately. It involves  experiencing another person’s point of view, rather than just one’s own,  and enables pro-social, or socially responsible behaviors that come from  within, rather than being forced. (Psychology today) 

Empathic leadership is a particularly vital skill and style of leadership in  an educational institution such as ours, where an infinite number of  young people, through the example set by their adult role-models in the  school environment, learn to exercise empathy and respect towards one  another. 

We salute the efforts of our school, to provide just such an atmosphere  especially in view of the grueling effects of the pandemic Covid-19 which  has taken a heavy toll on the entire school population, both staff and  students alike, psychologically and emotionally. As we were recently  informed by the director of our school, Mrs M. Scibberas, 3 more  psychologists were employed, until the end of this trimester, (Dec 2020) in order to extend and reinforce the psychological services already  provided by the school. An appreciable effort was made to raise  awareness and promote mental health through on-line power-point  presentations and videos specifically on the psycho-social effects of the  pandemic on students. Very useful information was also provided on  support and public health services available in the community. 

We hope and anticipate that the reality of the Covid-19 pandemic will  eclipse in the near future; the effects however, are far-reaching and deeply traumatizing, especially for young people. Life will inevitably  continue… but we would like our school to consider the following: 

PTSD: Post-traumatic stress disorder

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is a condition that can develop  after experiencing a psychological trauma. Reactions to the trauma can  persist for a month or more and cause substantial distress and  disruption in one’s life. An estimated 6% of men and 10% of women  experience PTSD within their lifetime.  

The vigilance of teachers and especially mental-health professionals is of  vital importance in detecting the signs and symptoms of PTSD in the  student population. Undoubtedly, this very unique experience of the Covid pandemic has affected the population in multiple ways of which  we are not aware and the signs and symptoms of PTSD are often subtle 

and hard to discern. Now more than ever, are specialised and trained  mental health professionals an essential presence and link in the chain  of services offered by the European School which is traditionally intrepid  and innovative in nature. 

Mental Health in the Classroom: 

Let’s take positive psychology into the classroom… 

Some of the most prestigious and innovative universities in the world  have introduced into their curriculums studies on the subject of personal  happiness.  

Harvard University offers a certificate in “Happiness Studies” which is  an academic course that provides the knowledge, skills and tools needed  to generate individual and interpersonal happiness. “The course focuses  on the psychological aspects of a fulfilling and flourishing life. Topics  include happiness, self-esteem, empathy, friendship, love, achievement,  creativity, music, spirituality, and humor.” This is the most popular  course in the university. 

Yale University offers a course in “The Science of Wellbeing” which is  designed to increase individual happiness and build more productive life  habits. 

Who would not choose such a course if they had the opportunity to do  so? 

These courses demonstrate that wellbeing and happiness are constructs  which are taught and applied deliberately and consciously in one’s life.  They are not a chance event or state. We can learn to be happy. Do our students not deserve this opportunity in life? 

Multiple benefits and advantages for the functioning of the entire  school: 

The introduction of mental health courses in the European school  and their implementation by trained mental health professionals  would indubitably impart a distinctly more person-centered note to the curriculum and provide our adolescents with much needed  guidance on the acquisition and development of life-skills  including the very important element of conflict resolution and  dealing with threatening situations including bullying.  

The frequent and close contact of mental health professionals  with the student population is an essential and responsible act of

care on the part of the European school which facilitates the  development of a trusting relationship between the student and  mental health professional.  

The teaching of mental health is the foremost method of the  prevention of potentially serious mental health issues which as is  well known, if not attended to can result in harmful acts, either in  the form of self-destruction or extreme acts of anti-social  behavior, punishable by law.  

Social diagnosis of the mental health issues that concern and  trouble our students as a group is enabled. Very often  

oppositional behavior in students serves as a disguise for  depression and anxiety and detracts from the underlying causes  and problems that trouble them. Close contact with the students  allows mental health professionals to conduct individual and  group diagnosis, to gain accurate insight into the emotional state  of our students and thereby carry out the necessary interventions. 

Another important aspect of mental health education is the subject  of “Emotional Intelligence” (EI) which much to the credit of our  school, is taught to the EEBIII students as part of the extra curriculum program offered by the APEEE. 

Empathy is typically associated with EI.  

Emotional intelligence refers to the capability of individuals to  recognize their own emotions and those of others, to manage and  adjust their emotions and behavior in ways which allow them to  adapt to their environment and achieve their goals. (D.Goleman)  

This very relevant subject has gained increasing recognition as a vital part  of mental health educational programs and improved quality of life. 

It should be stressed that these mental health courses complement very  effectively, religious studies and ethics already offered at the European  school. They serve to reinforce one another as they offer a much needed  spiritual dimension to human functioning. 

Let’s put mental health on the map of the European school once and  for all!  

Let’s make our schools child and person-centered!

In this proposal the need for the following is emphasised: 

That the employment of more psychologists and mental health  specialists continue for the remainder of the school-year during  which time the European schools should aim to institutionalize this  new way of functioning. 

Mental health units in each European school, adequately staffed  with mental health professionals, such as school psychologists,  counselors and social workers who will engage in the following: 

An outreach program, aimed at the promotion of mental health and the prevention of serious mental health problems through  education and teaching. 

Early intervention through timely diagnosis: in addition to  teaching, it is vital that counselling services are offered to both  students and their families. We should not forget the vital role of  parents and their need for emotional support and guidance in the  most difficult task in the world, parenting! Counselling support  could be offered to students in individual and group form as well as  support groups for parents, counselling services and information giving seminars. 

Crisis intervention and intensive support of students and  families where necessary, especially when dealing with chronic  mental health issues, which may also at times, require referral to  community-based mental health agencies. 

While it is true that the Covid pandemic has posed a unique  challenge to our state of health and coping abilities, it is also fair to  say that it has masked or exacerbated underlying problems which pre-existed, especially the prevalence of depression and  anxiety. It cannot be stressed enough that our work does not end  with the cessation of this unprecedented pandemic, that’s when it  really begins! Time is not really on our side. 

The continuation of life-line counselling for both students and  parents which the school has already introduced, is a vital adjunct  to mental health services especially during times of increased stress  such as examination periods. 

In keeping with the empathic stance underlined throughout this proposal,  we understand that the European school faces severe constraints of an  administrative and budgetary nature, however, part of the equation,  constitute also the educational systems of the member states. It is  absolutely essential that the need for increased staffing as well as the 

introduction of mental health units in each and every European school be  addressed by each member state and accounted for in its budgetary  provisions. Cooperation between the education departments of each  member state and the European school is of key significance in this very  sensitive matter. 

Do not the students of the European school count? They especially, are  particularly vulnerable due to their abrupt separation from their mother  country and deserve every form and kind of support which is available to  their fellow-students in their mother country. 

Finally, as mentioned earlier, social wellbeing focuses on the extent to  which we feel a sense of belonging and social inclusion. The way we  communicate with others and the quality of our relationships. Our  students are in many ways, mature, responsible and charismatic. They  deserve to be heard, understood and taken seriously; their voice deserves  to be amplified, they are the primary recipients of what the school offers  and are in the ideal position to make apt and appropriate suggestions for  the benefit of the entire student population. This will enhance their sense  of inclusion and belonging in the school. 

Mental health is a right, not a privilege and at this point an absolute  priority! The European school has an outstanding tradition in the  upholding of humanitarian values and principles. Its emphasis on  community- building, respect and caring now more than ever deserves yet  another chance to be honored and put into practice. 

Thank you for your time and interest. 

Mrs D Theodosiou 

Parent and School social worker

Έκθεση Αποτελεσμάτων

 

«Γενική Συνέλευση μελών  Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ – Συνέλευση Εκπροσώπων», 11 Δεκεμβρίου 2020

 

Επιλογή υποψηφίων για το προεδρείο του συλλόγου για Γυμνάσιο

Σύνολο 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Βίκη

34

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Βασιλική

15

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ Φανή

52

ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα

18

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος

64

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ Ελεάννα 

49

Λευκά

1

  
  

Επιλογή υποψηφίων για το προεδρείο του συλλόγου για Δημοτικό

 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος

19

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ Βασιλική (Μπέσσυ)

51

ΜΗΛΙΩΝΗ Μαριάννα

55

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Νικόλ

40

Λευκά

11

 

Σύνολο εγγεγραμμένων ψηφοφόρων: 149 

Ψήφισαν: 83 (μέσω του συστήματος belenios.org) και 9 μέσω email.Εκπρόσωποι του Ελληνικού Τμήματος στο ΔΣ ΑΡΕΕΕ:

 

Για το Νηπιαγωγείο – Δημοτικό:

 

Επί συνόλου 22 έγκυρων ψηφοδελτίων, έλαβαν:

 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος 4

ΜΗΛΙΩΝΗ Μαριάννα 17

Λευκά  1

 

Εξελέγη η ΜΗΛΙΩΝΗ Μαριάννα.

 Για το Γυμνάσιο:

 Εξελέγη η ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ Ελεάννα διά βοής ως η μόνη υποψήφια.

 

Εκπρόσωποι του Ελληνικού Τμήματος στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια:

 

Για το Νηπιαγωγείο – Δημοτικό:

 

Εξελέγη ο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος διά βοής ως ο μόνος υποψήφιος.

Για το Γυμνάσιο:

 Εξελέγη η ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα διά βοής ως η μόνη υποψήφια.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

Εισαγωγή – Συνοπτική αποτίμηση 

Ο απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) χαρακτηρίζεται από την  επίδραση της πανδημίας στη σχολική ζωή. Αυτή επέδρασε καταλυτικά τόσο στο πρόγραμμα  δράσης του ΔΣ όσο και στη μορφή επικοινωνίας με τα όργανα του σχολείου, τις εθνικές Αρχές  αλλά και τους εκπροσώπους γονέων. 

Η ανάγκη προσαρμογής στη “νέα κανονικότητα” της εκπαίδευσης κάθε άλλο παρά απέτρεψε  την παρακολούθηση των αλλαγών και την κριτική παρέμβαση των μελών του ΔΣ της Ένωσης.  Αντίθετα υπήρξε διεξοδική ανάλυση των νέων μορφών διαδικτυακής παρακολούθησης των  μαθημάτων από το Μάρτιο 2020 μέσα από τη συγκέντρωση στοιχείων ενόψει των  Εκπαιδευτικών Συμβουλίων και άλλων συναντήσεων με τη διοίκηση και τους εκπαιδευτικούς. Η  συνεργασία με τους εκπροσώπους αναβαθμίστηκε. Η κρίση ανέδειξε ευκαιρίες για τακτικές  συνεδριάσεις της Ολομέλειας των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος, η οποία αποτελεί  καταστατικό συμβουλευτικό όργανο της Ένωσης και είναι σε άμεση θέση να συμβάλλει στην  ανάδειξη κρίσιμων πτυχών της πραγματικότητας εντός των τάξεων. Παράλληλα, το ΔΣ συνέχισε  τον τακτικό διάλογο με τους εκπαιδευτικούς και των τριών βαθμίδων του σχολείου με στόχο τη  διαμόρφωση συν-αντίληψης ως προς τα σημεία λειτουργίας που χρήζουν βελτίωσης (Κεφάλαιο  Α΄).  

Η θεματική μονομέρεια που επιβλήθηκε από την πανδημία δεν ανέστειλε τις επαφές και την  επισταμένη παρακολούθηση των θεμάτων που ανέκυψαν και τα οποία χειρίζεται το Υπουργείο  Παιδείας στην Αθήνα. Οι εξελίξεις σε ποικίλα μέτωπα διαμορφώθηκαν σε σημαντικό βαθμό  χάρη στις παρεμβάσεις της Ένωσης, όπως έγινε με επιτυχία όλα τα προηγούμενα χρόνια  (Κεφάλαιο Β΄).

Επιπλέον, τα δεδομένα του υπερπληθυσμού του σχολείου μας και των αλλαγών που  κυοφορούνται σε σχέση με την προσωρινή έδρα στο Evere (η οποία σχεδιάζεται να λειτουργήσει  από το Σεπτέμβριο 2021) κατέστησαν αναγκαία τη συνεργασία με τις ελληνικές τάξεις – δορυφόρους στο Berkendael. Η Ένωση συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις για το μελλοντικό  τοπίο και ανέλαβε πρωτοβουλίες επικοινωνίας με σκοπό την οριστική διαμόρφωση ενός νέου  “χωροταξικού σχεδιασμού” του ελληνικού τμήματος για τα επόμενα χρόνια. Είναι σαφές ότι  κρίσιμες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν στα επόμενα δύο – τρία χρόνια αναφορικά με την  ίδρυση δεύτερου ελληνικού τμήματος στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΕΣ) των Βρυξελλών (Κεφάλαιο  Γ΄)

Οι εκδηλώσεις της περιόδου Νοεμβρίου 2019 – 2020 διατήρησαν μικρό μόνο μέρος της  δυναμικής που θα ήθελε το ΔΣ. Προγραμματισμένες εκδηλώσεις αναβλήθηκαν ή  αναπροσαρμόστηκαν λόγω των νέων συνθηκών. Τέθηκαν ωστόσο οι βάσεις συνεργασίας και  εξασφαλίστηκε βιωσιμότητα σε σημαντικές δράσεις που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.  Παράλληλα, το έργο των εθελοντών στη βιβλιοθήκη του σχολείου συνεχίστηκε με επιτυχία  (Κεφάλαιο Δ΄)

Ως προς το οικονομικό σκέλος, η λειτουργία του ταμείου χαρακτηρίστηκε από τη συρρίκνωση  των μη αναγκαίων εξόδων, ενώ καταβλήθηκαν ιδίως τα αναγκαία έξοδα για την τοπική  μεταφορά των σχολικών βιβλίων καθώς και για τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό της  λειτουργίας της ιστοσελίδας. Με βάση τις νέες καταστατικές διατάξεις της Ένωσης η  οικογενειακή (αντί για την ατομική) εισφορά θα αποτελεί από τη σχολική χρονιά 2020-21 και  στο εξής το κύριο μέρος των εσόδων. (Κεφάλαιο Ε΄).  

Ο απολογισμός συνεχίζεται με μία ευσύνοπτη αναφορά στη λειτουργία του ΔΣ, την αναβάθμιση  της συνεργασίας με τους εκπροσώπους των τμημάτων και την επικοινωνία των μελών και  γονέων μαζί του (Κεφάλαιο ΣΤ΄)

Τέλος, η καθημερινή συμβολή των Ελλήνων εκπροσώπων στα όργανα της ΑΡΕΕΕ, η συνεχής  ανατροφοδότηση σε σχέση με την βελτίωση των υπηρεσιών της οργάνωσης αλλά και η  εκπόνηση των θέσεων του ελληνικού τμήματος που παρουσιάζονται στις συνεδριάσεις του ΔΣ  της ΑΡΕΕΕ παρουσιάζονται συνοπτικά (Κεφάλαιο Z’). Επιμέρους αναφορές στη δραστηριότητα  των μελών της ΑΡΕΕΕ δε θα αποτελέσουν αντικείμενο του απολογισμού αυτού, αλλά μπορούν  να τεθούν σαφώς ως θέμα προς συζήτηση και να τεθούν ερωτήσεις κατά την επόμενη Γενική  Συνέλευση (ΓΣ) της 11ης Δεκεμβρίου 2020. 

Κεφάλαιο Α΄ 

Παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεμάτων και παρεμβάσεις 

Θέματα ενασχόλησης 

Η λειτουργία του σχολείου, ιδίως κατά το διάστημα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από το  Μάρτιο 2020, αποτέλεσε αντικείμενο συνεχών παρεμβάσεων τόσο απευθείας στη Διοίκηση όσο  και στις συνεδριάσεις των οργάνων του σχολείου. Επισημάνθηκαν οργανωτικές και τεχνικές  αδυναμίες, επιτηρήθηκε στενά ο αντίκτυπος της επιδημίας “εντός των τειχών”, προτάθηκαν  μέτρα ενίσχυσης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη διδασκαλία, την υγιεινή και την  ασφάλεια, σχεδιάστηκε το ετήσιο και πολυετές πρόγραμμα του Σχολείου (2020 – 2022) με  σημαντικές καινοτομίες, πάρθηκαν αποφάσεις για τη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΡΕΕΕ με  ύψιστη ευθύνη και μέριμνα. 

Θέλησή μας ήταν η πανδημία να μην αποτελέσει “άλλοθι” για υστερήσεις και καθυστερήσεις  στην εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό ασκήσαμε πιέσεις για την εκπόνηση  και έγκαιρη δημοσιοποίηση της πολιτικής εκπαιδευτικής υποστήριξης (Ιούνιος 2020),  συμμετείχαμε ενεργά στην ικανοποίηση αιτημάτων των οικογενειών λόγω των έκτακτων  συνθηκών και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ολοκλήρωση και τη διασφάλιση της  ποιότητας των σπουδών, προτάθηκαν λυσιτελώς νέες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  μαθητών και εκπαιδευτικών, συνεχίστηκε η άριστη συνεργασία με την Επιτροπή των μαθητών  σε παιδαγωγικά θέματα αλλά και η υποστήριξη των γονέων σε θέσεις και σχέδια δικής τους  έμπνευσης και πρωτοβουλίας. 

Ακολουθεί η ανάλυση των εκπαιδευτικών θεμάτων που διαχειρίστηκαν τα μέλη του  απερχόμενου ΔΣ ανά εκπαιδευτικό επίπεδο: 

Στο Δημοτικό – Νηπιαγωγείο 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό.  Τέθηκαν αιτήματα για επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές προς εκπαιδευτικούς,  έγκαιρη ενημέρωση γονέων, επικαιροποιημένα αναλυτικά προγράμματα με βάση τις ανάγκες  της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για καλύτερη χρήση των  Teams και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, online διδασκαλία όλων των μαθημάτων, 

καθημερινή εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων, διόρθωση των ασκήσεων και οργάνωση  μαθημάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των  ελάχιστων απαιτήσεων τηλε-εκπαίδευσης ανά επίπεδο και καλύτερου συντονισμού των  εκπαιδευτικών και της ανεπαρκούς εξ αποστάσεως διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (L2).  Τονίστηκαν επίσης οι επιτακτικές ανάγκες καταγραφής της μη διδακτέας ύλης και αξιολόγησης  των κενών των μαθητών σε όλα τα μαθήματα καθώς και ενίσχυσης των μαθητών που  παρουσίασαν δυσκολίες προσαρμογής ή μάθησης κυρίως λόγω των εξ αποστάσεως  μαθημάτων. Τέλος, ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την οργάνωση διαδικτυακών μαθημάτων σε  περίπτωση καραντίνας μεμονωμένων μαθητών ή τάξεων λόγω θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού  καθώς και για τη διαδικασία που προβλέπει το βελγικό πρωτόκολλο. 

Θέματα Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Νηπιαγωγείου/Δημοτικού 

Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Νηπιαγωγείου/Δημοτικού τέθηκαν επίσης μεταξύ άλλων τα εξής  θέματα: περιστατικά επιθετικότητας στα διαλείμματα και ενίσχυση της επιτήρησης των  μαθητών, αξιολόγηση του προγράμματος Kiva και αναθεώρηση της πολιτικής του σχολείου για  τον σχολικό εκφοβισμό, προβλήματα κατά την παράδοση και παραλαβή των παιδιών στο 

σχολείο, οι επιστροφές χρημάτων για τις ακυρώσεις των σχολικών ταξιδιών, η πολιτική  οργάνωσης γιορτών και άλλων σχολικών εκδηλώσεων και η δυνατότητα συμμετοχής των  γονέων. Συζητήθηκαν ακόμα η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η επιμόρφωση των  εκπαιδευτικών, το αίτημα για απόσπαση δασκάλου φυσικής αγωγής στο Δημοτικό όπως στο  Berkendael, η πολιτική ανάμιξης των τάξεων και η έγκαιρη ενημέρωση των γονέων, τα  παιδαγωγικά κριτήρια στην ανάθεση τάξεων σε εκπαιδευτικούς, η οργάνωση των μαθημάτων  κολύμβησης και τα μέτρα ασφαλείας καθώς και φιλανθρωπικές και οικολογικές δράσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες για επιμέρους θέματα μπορούν να αναζητηθούν στα πρακτικά του  Συμβουλίου της περιόδου Οκτωβρίου 2019 έως και Οκτωβρίου 2020. 

Αναδιάταξη της ύλης της Γλώσσας 

Ζητήσαμε την αναδιάταξη της ύλης του μαθήματος της γλώσσας και νέο επιμερισμό των  κεφαλαίων για τις τάξεις Ρ4, Ρ5 και S1 από τις συντονίστριες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις εθνικές επιθεωρήτριες των δύο βαθμίδων. Επισημάναμε  ιδίως τις δυσχέρειες και τα προβλήματα κάλυψης των αναλυτικών προγραμμάτων λόγω των  εξαιρετικών συνθηκών και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και του υψηλού όγκου της  ύλης, δεδομένου ότι πρέπει να καλυφθούν και κεφάλαια άλλων τάξεων.

Σε συνέχεια του αιτήματός μας, εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων υπέβαλαν προτάσεις στις  εθνικές επιθεωρήτριες για νέο προγραμματισμό ύλης για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Η εθνική  επιθεωρήτρια κυρία Νίκα ενέκρινε τον προγραμματισμό και απέστειλε οδηγίες στους  εκπαιδευτικούς για την αναδιάταξη και διαχείριση της διδακτέας ύλης για μία μεταβατική  περίοδο μέχρι την έκδοση των νέων διδακτικών εγχειριδίων Γλώσσας. Συγκρότησε επίσης  Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Γλώσσας για τα  ελληνικά τμήματα όλων των Ευρωπαϊκών Σχολείων με συμμετοχή και εκπαιδευτικών του  σχολείου μας.  

Στη συνάντηση με τη συντονίστρια εκπαιδευτικών Δημοτικού, κυρία Παππά,τον Οκτώβριο 2020,  ζητήσαμε και αναμένουμε ενημέρωση για τον ακριβή ορισμό των ενοτήτων της ύλης από τα  διδακτικά βιβλία της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. 

Μετάβαση σε ανώτερο εκπαιδευτικό κύκλο 

Σε συνέχεια της καλής παράδοσης που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια το ΔΣ οργάνωσε στις  10 Ιουνίου 2020 σε συνεργασία με τις Νηπιαγωγούς μία ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση των  γονέων για τη μετάβαση στο Δημοτικό.  

Μία αντίστοιχη ενημερωτική συνάντηση για τη μετάβαση στο Γυμνάσιο οργανώθηκε με  επιτυχία για πρώτη φορά στις 4 Φεβρουαρίου 2020 για τους γονείς των μαθητών των Ρ5. Υπογραμμίζεται ότι το ζήτημα της κατάλληλης προετοιμασίας και ενημέρωσης μαθητών και  γονέων σε όλο το φάσμα των πρακτικών και παιδαγωγικών θεμάτων τέθηκε επανειλημμένα σε  αλλεπάλληλες συνεδριάσεις των δύο Εκπαιδευτικών Συμβουλίων, όπου και επισημάνθηκαν τα  όποια προβλήματα, κυρίως στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών Γυμνασίου για τους μαθητές  με μαθησιακές δυσκολίες. 

Πολιτική εκπαιδευτικής υποστήριξης – Λογοθεραπεία 

Δεδομένης της δυσκολίας εξεύρεσης ελληνόφωνων ειδικών επιστημόνων και θεραπευτών στις  Βρυξέλλες και με αφορμή ιδίως την απουσία ελληνόφωνου λογοθεραπευτή στο σχολείο μας  από τον Σεπτέμβριο του 2018, η Ένωση γονέων διεξήγαγε τον Ιούνιο 2020 έρευνα που  αφορούσε στην καταγραφή των αναγκών για λογοθεραπεία ή για αντιμετώπιση άλλων  μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του ελληνικού τμήματος. Η έρευνα αποσκοπούσε στην  συλλογή στοιχείων, για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ενώπιον του σχολείου και των  ελληνικών Αρχών και απευθυνόταν σε όλους τους γονείς, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο  Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό του ΕΕΒ ΙΙΙ.

Οι γονείς ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά και έτσι καταγράφηκαν οι υφιστάμενες ανάγκες των  μαθητών και συνελέγησαν στοιχεία, για να μπορέσει η Ένωση να προβεί σε περαιτέρω  ενέργειες. Στόχος ήταν να μπορέσουμε να θέσουμε τεκμηριωμένα στο σχολείο την ανάγκη  ύπαρξης μιας θέσης λογοθεραπευτή (είτε ως επιτόπιο προσωπικό είτε με απόσπαση), αλλά και  να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, στην προσπάθεια να βρούμε αλλά και να αξιολογήσουμε  τον κατάλληλο ελληνόφωνο ειδικό. Διερευνήθηκαν περαιτέρω οι δυνατότητες προσέλκυσης και  επαγγελματικής δραστηριοποίησης ελληνόφωνων επιστημόνων – θεραπευτών στις Βρυξέλλες  (σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ε. Επιτροπής) και καθοδήγησης των  γονέων τόσο ως προς την έγκαιρη διακρίβωση μαθησιακών δυσκολιών όσο και για την εξεύρεση  τρόπων υποστήριξης ή θεραπείας. Σε μια πρώτη προσπάθεια, το ΔΣ της Ένωσης προχώρησε σε  συνομιλίες με τον κ. Κουτσουρίδη, λογοθεραπευτή από τη Θεσσαλονίκη, για διαδικτυακή  συνεργασία με γονείς από το ελληνόφωνο τμήμα του σχολείου μας. Έχουμε λάβει ενημέρωση  ότι ο κ. Κουτσουρίδης συνεργάζεται ήδη με κάποιες οικογένειες του σχολείου. Ο ρόλος τη  Ένωσης είναι αποκλειστικά θεσμικός και απλώς υποστηρικτικός, καθώς η επιλογή του  κατάλληλου θεραπευτή αποτελεί ατομική επιλογή και ευθύνη του κάθε γονέα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κυρίες Λένα Ευσταθίου και Μαρία Κετσετζή πρωτοστάτησαν στην  πρωτοβουλία της ανώνυμης έρευνας και ανέλαβαν ένα σημαντικό μέρος της οργανωτικής  προετοιμασίας και διεκπεραίωσης των στοιχείων. 

Υπενθυμίζεται ότι το σχολείο υιοθέτησε τον Οκτώβριο τη νέα επικαιροποιημένη πολιτική  μαθησιακής υποστήριξης σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου του  Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών σχολείων και έπειτα από διαβούλευση με τους  εκπροσώπους γονέων – μελών της ομάδας εργασίας της ΑΡΕΕΕ. Παράλληλα, ο ορισμός  συντονιστών αναμένεται να αποδώσει σημαντικά οφέλη στα επίπεδα της εξατομικευμένης  παρακολούθησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση του  σχολείου η στενή παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου πλαισίου, ώστε να γίνουν όσες  αναγκαίες διορθώσεις μέχρι τον Ιούνιο 2021.  

Στο Γυμνάσιο 

Εναρμόνιση, συνεργασία, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών: Οι εκπρόσωποι της Ένωσης στο  Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Γυμνασίου και στην Ομάδα Εργασίας της APEEE ασχολήθηκαν με τα  θέματα αυτά.

Υλοποίηση της νέας βαθμολογικής κλίμακας – Ενημέρωση των Πανεπιστημίων για τη νέα  βαθμολογική κλίμακα: Ζητήθηκε από τους εκπροσώπους όλων των τάξεων του Γυμνασίου να  συλλέξουν στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της νέας βαθμολογικής  κλίμακας, τα οποία μέσω του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Γυμνασίου μεταφέρθηκαν στους  καθηγητές και τη Διεύθυνση του σχολείου. Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Γυμνασίου μαζί και με  τα άλλα γλωσσικά τμήματα επαναφέραμε τακτικά το θέμα της επικοινωνίας των Ευρωπαϊκών  Σχολείων με τα Πανεπιστήμια των κρατών μελών σχετικά με την ενημέρωσή τους για τη νέα  βαθμολογική κλίμακα και την ισοδύναμη αξιολόγηση των φακέλων εισαγωγής σε αυτά. 

Βαθμολογία ΒΑC 

Οι νέες συνθήκες λόγω COVID-19, πέραν της τηλε-εκπαίδευσης για το Γυμνάσιο, επέβαλαν και  τη ματαίωση των εξετάσεων για το BAC για τους τελειόφοιτους του Ιουλίου 2020. Για την τελική  βαθμολογία του απολυτηρίου όλων των μαθητών της S7 για τη περασμένη χρονιά  χρησιμοποιήθηκε ο βαθμός των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου (pre-BAC) και η συνεχής  εξέταση – πρόοδος των μαθητών (βαθμοί για τα διαφορετικά εξάμηνα) χρησιμοποιώντας ένα  συντελεστή διόρθωσης, ο οποίος μείωσε τον τελικό βαθμό απολυτηρίου για την πλειονότητα  των μαθητών με κάποια εκατοστά του τελικού βαθμού. Εξαίρεση – λόγω της εφαρμογής της  ιδιόμορφης αυτής καμπύλης – αποτέλεσαν οι βαθμοί των μαθητών με κίνδυνο παραμονής στην  ίδια τάξη καθώς και ένας ελάχιστος αριθμός μαθητών με βαθμολογία που ξεπερνούσε το 9.4/10.  Για τις δύο αυτές κατηγορίες η διόρθωση ήταν θετική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένας  αποτυχών για το ευρωπαϊκό απολυτήριο και να υπάρχει ελάχιστη αύξηση βαθμών (λίγα  εκατοστά) για τους πρώτους των πρώτων. Η διόρθωση των βαθμών έφερε κάποιες απρόβλεπτες  συνέπειες, ώστε ένας πολύ μικρός αριθμός μαθητών (εκτός του ελληνικού τμήματος), που  βρισκόταν στο μέσο της βαθμολογικής κλίμακας, να μην γίνει δεκτός σε σχολές της πρώτης  επιλογής του αποτυγχάνοντας για μερικά εκατοστά της μονάδας να αγγίξει τους ζητούμενους  στόχους εισαγωγής από τις σχολές αυτές. Η σχετική απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου των  ΕΣ προσβλήθηκε εμμέσως μέσω ατομικών προσφυγών κατά των τελικών ατομικών πράξεων  αποφοίτησης ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών (Complaints Board) χωρίς όμως θετικό  αποτέλεσμα.  

Ο σύλλογος σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των δύο ελληνόφωνων τμημάτων της S7  οργάνωσε τη μετάφραση και επικύρωση των αναλυτικών βαθμολογιών και δικαιολογητικών για  τις ειδικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα για όλους τους μαθητές που  συμμετείχαν σε αυτές τις εξετάσεις. 

Συναντήσεις με εκπαιδευτικούς 

Συναντήσεις του ΔΣ της Ένωσης με εκπαιδευτικούς του Δημοτικού – Νηπιαγωγείου και του  Γυμνασίου οργανώθηκαν κατά την περασμένη περίοδο με επιτυχία. Διατηρήθηκαν ανοιχτοί οι  δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας και στους δύο κύκλους παρά τις δυσμενείς συνθήκες,  που εμπόδισαν την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων (λχ. Γιορτή βιβλίου, εκδηλώσεις με  συμμετοχή προσωπικοτήτων). Έγινε καταγραφή θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και  συζητήθηκαν τρόποι υποβοήθησης πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών από τους γονείς  εκπροσώπους στα όργανα του σχολείου. Ιδιαίτερα χρήσιμη και σε πολύ καλό κλίμα υπήρξε η  τηλεδιάσκεψη με τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου που έγινε τον Οκτώβριο του 2020.  

Κεφάλαιο Β΄ 

Επαφές με την πολιτική και διοικητική ηγεσία 

Συνεργασία με τους εθνικούς επιθεωρητές 

Σε συνέχεια της ουσιαστικής επικοινωνίας που αναπτύχθηκε όλα τα περασμένα χρόνια σε  πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο, η Ένωση συνέχισε το 2020 την ενημέρωση και την ανταλλαγή  απόψεων με τον Υφυπουργό Παιδείας στις 19 Φεβρουαρίου 2020 καθώς και με τον επικεφαλής  της Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδιας για θέματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, στις 17 Ιουλίου 2020.  Επίσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις γνωριμίας με τον Διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας τον Ιανουάριο 2020 καθώς και με την εκπρόσωπο των  κυπριακών Πανεπιστημίων στις Βρυξέλλες με σκοπό τη μελλοντική αναγνώριση ποσοστώσεων  εισαγωγής αποφοίτων των ΕΣ στα δημόσια ΑΕΙ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η συνάντηση με τον Υφυπουργό αφορούσε ιδίως το θέμα της διατήρησης των ποσοστώσεων  για τους αποφοίτους των Ευρωπαϊκών Σχολείων και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την  ανάδειξη Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης, ώστε να διατηρηθεί η  γεωγραφική ισορροπία για όσες θέσεις αναλογούν στη χώρα.  

Η συνάντηση με τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή και τις δύο εθνικές επιθεωρήτριες  πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 2020 και κάλυψε μία πλειάδα θεμάτων, μεταξύ  άλλων:

– Tον ορισμό επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο και τα καθήκοντα του ρόλου αυτού 

– Tα καθήκοντα των επιθεωρητών με πρόταση έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου προς τους  αποσπασμένους εκπαιδευτικούς 

– Tα προβλήματα κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε δύο μόνο φάσεις της πολυετούς  απόσπασής τους 

– Την παρουσία επιθεωρητών στο σχολείο με τον καθορισμό αυξημένων ποσοστών  αναπλήρωσης από τα λοιπά καθήκοντά τους και την κάλυψη των ημερών και εξόδων αποστολής 

– Τη διατήρηση των αυτόνομων και επαρκών ποσοστώσεων κατηγοριών 3, 4 και 5 κατά τις  εξετάσεις των αποφοίτων σχολείων της αλλοδαπής και τις επιπτώσεις από την εισαγωγή της  νέας βαθμολογικής κλίμακας στις εξετάσεις του ευρωπαϊκού Απολυτηρίου από τον Ιούνιο 2021  

– Τη διασφάλιση αμοιβαιότητας κατά τις εισαγωγές αποφοίτων στα ελλαδικά και δημόσια  κυπριακά ΑΕΙ 

– Τον προγραμματισμό αποσπάσεων για τη σχολική χρονιά 2020-2021, συμπεριλαμβανομένων  νέων ειδικοτήτων 

– Την εκπόνηση ειδικού θεσμικού πλαισίου για την πλήρωση θέσεων διοικητικής ευθύνης από  Έλληνες εκπαιδευτικούς και 

– Την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και τον εορτασμό των διακοσίων ετών από την  Ελληνική Επανάσταση το 2021. 

Η Ένωση ζήτησε συνεχή διάλογο και προηγούμενη ενημέρωση των γονέων του ελληνικού  τμήματος για όσες σχεδιαζόμενες αλλαγές, ενώ παράλληλα απηύθυνε προσκλήσεις προς την  πολιτική και διοικητική ηγεσία στα Υπουργεία Ελλάδας και Κύπρου, οι οποία έγιναν αποδεκτές.  Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν, αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Εισαγωγή στα Ελλαδικά ΑΕΙ – Νέα Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 

Σε συνέχεια των προηγούμενων διαβουλεύσεων και της εκτενούς αλληλογραφίας που  προηγήθηκε κατοχυρώθηκε η διατήρηση των ποσοστώσεων των αποφοίτων των Ευρωπαϊκών  Σχολείων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Ελλαδικά ΑΕΙ σε αντίκρουση των σκόπιμων  αντίθετων εισηγήσεων από κύκλους της ομογένειας. Θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον η  προσπάθεια για τον καθορισμό ποσοστού εισδοχής αποφοίτων των Σχολείων και από τα  δημόσια ΑΕΙ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σε συμπλήρωση των αλλαγών του συστήματος εισαγωγής για τους αποφοίτους Πανελλαδικών  Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του έτους 2020, η Υ.Α. Φ.153/38644/Α5/18-3-2020 για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού καθορίζει ότι από το σχολικό  έτος 2019-2020, οι τελειόφοιτοι έχουν δικαίωμα επιλογής Σχολών σε ένα επιστημονικό πεδίο, που αντιστοιχεί εν πολλοίς στην ομάδα μαθημάτων που έχουν επιλέξει για την ολοκλήρωση των  γυμνασιακών σπουδών τους.  

Οι υποψήφιοι εξακολουθούν να εξετάζονται στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία» σε 20βάθμια κλίμακα όπου πρέπει να πετύχουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το  μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας (20). Ο βαθμός απολυτηρίου ανάγεται σε 20βάθμια  κλίμακα. Οι δύο αυτοί βαθμοί των εισαγωγικών εξετάσεων και του βαθμού του Ευρωπαϊκού  Απολυτηρίου πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 2.5. Το σύνολο των μορίων είναι το  άθροισμα των γινομένων των δύο αυτών βαθμών. Σε περίπτωση που η Σχολή απαιτεί εξέταση  ειδικών μαθημάτων, ο συντελεστής είναι 1.5 για το μάθημα αυτό (ή το μέσο όρο τους, αν  πρόκειται για δύο μαθήματα) και το γινόμενο για το ειδικό μάθημα προστίθεται στο  προηγούμενο σύνολο μορίων, για να προσδιοριστεί το τελικό σύνολο για αυτές τις Σχολές.  

Συναντήσεις με εθνικούς επιθεωρητές 

Οργανώθηκε συνάντηση εκπροσώπων με την επιθεωρήτρια του πρωτοβάθμιου κύκλου, κυρία  Νίκα, στις 2 Δεκεμβρίου 2019. Συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων που αφορούσαν την  αξιολόγηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών, την αναδιοργάνωση της ύλης του μαθήματος της  Γλώσσας, την ανάγκη για περισσότερη έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου,  τη μεγαλύτερη εναρμόνιση των εκπαιδευτικών, όσον αφορά στη διαχείριση της διδακτέας ύλης,  τις δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού ειδικής αγωγής, όπως λογοθεραπευτών  συμβεβλημένων στο Βέλγιο, το ενδεχόμενο απόσπασης εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής στο  Δημοτικό. Νέα συνάντηση με την εθνική επιθεωρήτρια του πρωτοβάθμιου κύκλου έχει  προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου. 

10 

Ανάλογη συνάντηση οργανώθηκε και με την εθνική επιθεωρήτρια δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, κυρία Καλογρίδου στις 19 Νοεμβρίου 2019 με αφορμή την ενημέρωση πάνω στις  αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και στην εξέταση του μαθήματος της Γλώσσας. Οι όποιες  διαφορές αφορούν τη Λογοτεχνία με την εισαγωγή του αδίδακτου κειμένου. Επισημάνθηκε ότι  οι επιχειρούμενες αλλαγές στο ελλαδικό πρόγραμμα σπουδών είχαν ήδη ενσωματωθεί πρότερα  στο νέο πρόγραμμα σπουδών των ΕΣ. Γενικότερα στο ζήτημα της διδασκαλίας της Γλώσσας στο  ΕΣ, η Επιθεωρήτρια τόνισε την προσπάθεια που καταβάλλεται και από την ίδια και από τις  φιλολόγους, ώστε η διδασκαλία να είναι διαφοροποιημένη, να ανταποκρίνεται δηλαδή στα  διαφορετικά επίπεδα που ενδέχεται να παρουσιάζουν οι μαθητές της ίδιας τάξης. Δίνεται  επιπλέον υλικό από τους εκπαιδευτικούς σε μαθητές που το επιθυμούν, ώστε να υπάρχει  μεγαλύτερη εμβάθυνση. Στόχος είναι όλα τα ελληνόπουλα στα σχολεία του εξωτερικού να  μάθουν καλά Ελληνικά. Οι εκπρόσωποι των γονέων επέδωσαν στην εθνική επιθεωρήτρια  ψήφισμα για την ελληνική γλώσσα, το οποίο ενέκρινε η προηγούμενη Γενική τους Συνέλευση. 

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση: εναρμόνιση θεμάτων ελληνικής γλώσσας  και λογοτεχνίας με τα άλλα γλωσσικά τμήματα, επαγγελματικός προσανατολισμός/σχετική  επιμόρφωση καθηγητών, πρόβλεψη ανάκλησης αποσπασμένου εκπαιδευτικού, κριτήρια  αποσπασμένων εκπαιδευτικών (όχι μόνο τυπικά προσόντα αλλά και ψυχομετρικά τεστ) και  τρόποι συστηματικής αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών. 

Κατά γενική ομολογία η συνάντηση κρίθηκε επιτυχημένη και επιβεβαιώθηκε ότι τέτοιες  συναντήσεις αποτελούν μέρος μιας φυσικής πρακτικής, κάθε φορά που η εθνική επιθεωρήτρια  επισκέπτεται το σχολείο στο πλαίσιο της αποστολής της. 

Κεφάλαιο Γ΄ 

Συνεργασία με τάξεις Ελλήνων μαθητών σε άλλο Ευρωπαϊκό Σχολείο (ΕΣ) Σχεδιασμός για το 5ο ΕΣ 

Η περίοδος ήταν ιδιαίτερα γόνιμη σε επαφές με τους εκπροσώπους των ελληνικών τμημάτων – δορυφόρων του ΕΣ Βρυξέλλες Ι (Berkendael). 

Οι συναντήσεις αυτές αφορούσαν ιδίως την ανταλλαγή απόψεων ως προς τη μελλοντική ίδρυση  δεύτερου ελληνικού τμήματος σε άλλο ΕΣ, καθώς ο αριθμός μαθητών αλλά και των τάξεων στο  χώρο του Berkendael αυξάνεται προοδευτικά. 

11 

Παράλληλα, τέθηκε προς συζήτηση πριν το καλοκαίρι 2020 το ενδεχόμενο μεταφοράς των  μαθητών αυτών στο ΕΣ Βρυξέλλες ΙΙΙ, κάτι που αποκλείστηκε στη συνέχεια το φθινόπωρο, όταν  διαφάνηκε η περαιτέρω αύξηση των εγγραφών και η επιβάρυνση του σχολείου ΕΕΒ3 λόγω  υπερπληθυσμού. Υπέρ της παραμονής των μαθητών στο χώρο – παράρτημα του ΕΕΒ1 στο  Berkendaelτάχθηκε η πλειοψηφία των γονέων αυτών. Η τελική τους θέση καταγράφηκε και στα  πρακτικά της “ομάδας παρακολούθησης” των ΕΣ στις Βρυξέλλες (Brussels Steering Committee)  κατά τη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου. Με τον τρόπο αυτό, επισημοποιήθηκε συναινετικά η  πορεία προς το άμεσο μέλλον, αρχής γενομένης από την επόμενη σχολική χρονιά 2021-2022,  όταν νέες εγγραφές θα κατευθυνθούν στα δύο υφιστάμενα συγκροτήματα και όχι προς το νέο  προσωρινό συγκρότημα του Evere (“πρόπλασμα” του 5ου ΕΣ). 

Το ενδεχόμενο ίδρυσης δεύτερου ελληνικού τμήματος στο 5ο ΕΣ παραμένει μεσο μακροπρόθεσμα ανοικτό. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης στις σχετικές συζητήσεις τάχθηκε απόλυτα  υπέρ της χάραξης μιας μακροχρόνιας πολιτικής χωρίς άμεσες αλλαγές, ώστε να εξασφαλιστεί η  απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων μαθητών στους υπάρχοντες  χώρους μαζί με τη σταδιακή έναρξη εγγραφών σε ενδεχόμενο νέο χώρο “από μηδενική φάση” (phase out – phase in). 

H ύπαρξη γεφυρών συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των εκπροσώπων των τάξεων στο  Berkendael ενισχύεται συνεχώς. Η κοινή μεταφορά των σχολικών βιβλίων το Σεπτέμβριο 2020  ήταν μόνο ένα συμβολικό δείγμα των δυνατοτήτων συνεργασίας που διανοίγονται στο μέλλον.  

Κεφάλαιο Δ΄ 

Εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Ένωσης 

Ο αριθμός των εκδηλώσεων μετά την επίσκεψη του συγγραφέα κ. Μάνου Κοντολέων για τη  Γιορτή βιβλίου το Νοέμβριο 2019 συρρικνώθηκε πέρα από κάθε πρόβλεψη και θέληση λόγω της  επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα. 

Τα εργαστήρια Ρητορικής με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας για την προώθηση της  Ρητορικής στην Εκπαίδευση τον Οκτώβριο 2020 αποτέλεσαν την κορύφωση μιας προσπάθειας  που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια και αποσκοπούσε στην απόκτηση σημαντικών εφοδίων  και δεξιοτήτων. Η επιτυχία του τετραήμερου διαδικτυακού σεμιναρίου μαθητών Δημοτικού και  Γυμνασίου τον Οκτώβριο 2020 δημιούργησε τις βάσεις για μία πετυχημένη συνεργασία στο  μέλλον.

12 

Παράλληλα, με μέριμνα της Ένωσης μεταφέρθηκε για ένα διδακτικό χρόνο στο σχολείο μας η  μουσειο-βαλίτσα του Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Το πλούσιο  αρχειακό και μουσειακό υλικό σε ψηφιακή μορφή παρέχει πολύτιμες πηγές ιστορικής επαφής  και εμβάθυνσης στη μελέτη της νεότερης ελληνικής ιστορίας και στη συμβολή του Εθνάρχη της.  

Οι εθελοντές βιβλιοθήκης σε συνεργασία με μαθητές του Δημοτικού (Ρ3ΕL) και τη δασκάλα τους  κ. Πιτσιλλίδου ετοίμασαν την εικονογράφηση ενός παραμυθιού του κ. Κοντολέων «Ο  χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει» σε διασκευή των εθελοντών, οι οποίοι την  παρουσίασαν με το Kamishibai και συνοδεία ζωντανής μουσικής σε μικρότερους μαθητές  Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. 

Ακόμη δύο αφηγήσεις ετοιμάστηκαν για διαδικτυακή όμως προβολή/αφήγηση μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας TEAMS που χρησιμοποιείται από τους μαθητές, το «Όνειρα στην  άμμο» της κ. Πάμελας Αναστασίου, ιστορία που αναφέρεται στην πόλη της Αμμοχώστου και το  δικαίωμα των παιδιών να ονειρεύονται για ένα καλύτερο μέλλον, με μουσική επεξεργασία και  αφήγηση της κ. Ραφτοπούλου Κατερίνας και, τέλος, εκ νέου παρουσίαση του πολυαγαπημένου  παραμυθιού «Κοκορίκο» σε μετάφραση στα ελληνικά κι ελεύθερη απόδοση με συνοδεία  μουσικής και τραγουδιού από τους εθελοντές μας. Ρωτήστε τα παιδιά σας… Αυτά ξέρουν. Τα  δύο τελευταία έργα είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών από τον Ιούνιο και το Νοέμβριο  αντίστοιχα. 

Αξίζει να αναφερθεί η πρωτοβουλία των υπευθύνων βιβλιοθήκης Δημοτικού και Γυμνασίου του  σχολείου, κ. Tasiaux και κ. Bonnet αντίστοιχα, να δημιουργήσουν μια νέα ομάδα στα TEAMS για  μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς που αγαπούν το βιβλίο και τις δραστηριότητες  φιλαναγνωσίας, το λεγόμενο “SERIAL BOOK READERS”. Από την περασμένη άνοιξη μαθητές και  εκπαιδευτικοί διαφόρων γλωσσικών τμημάτων έχουν γίνει μέλη. Μπορεί να βρει κανείς  ενδιαφέροντα άρθρα, συνδέσμους για αφήγηση ιστοριών, εκπαιδευτικά προγράμματα,  εκπαιδευτικά παιχνίδια που διοργανώνουν οι βιβλιοθηκάριοι, αλλά και αφηγήσεις από τις ίδιες  ή από γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι προτάσεις όλων είναι ανεκτίμητες. Στόχος των υπευθύνων  βιβλιοθήκης ήταν η διατήρηση της αίσθησης των παιδιών ότι ανήκουν σε μια ομάδα με κοινά  ενδιαφέροντα, στην οποία έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που  προτείνονται, να διασκεδάσουν και να χαλαρώσουν τις δύσκολες μέρες του εγκλεισμού. Επίσης,  οι δραστηριότητες της ομάδας αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά από τους  εκπαιδευτικούς στις τάξεις τους ανά πάσα στιγμή. 

Οι εθελοντές βιβλιοθήκης βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και είναι έτοιμοι να προτείνουν  ιδέες και δράσεις για τους μαθητές του σχολείου μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Μέχρι τον  Φεβρουάριο 2020 η καταγραφή των τίτλων των βιβλίων του Δημοτικού γινόταν στον χώρο του  σχολείου, καθώς και η βοήθεια των εθελοντών στα Lunch Hours. Στη συνέχεια, η διαδικασία 

13 

καταγραφής των στοιχείων των βιβλίων που είχαν αγοραστεί με τα έσοδα του ελληνικού  εκθετηρίου, στη Γιορτή Βιβλίου το 2019 (βλέπε συνημμένο αρχείο για τους τίτλους των βιβλίων  και ευχαριστήρια επιστολή από τον «Περίπλου»), συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε on line, μια  που η φυσική παρουσία κατέστη αδύνατη λόγω των συνθηκών. Ευχαριστούμε πολύ την κ.  Παπαδοπούλου Σοφία που μας βοήθησε στο έργο αυτό. 

Εξάλλου, οι εθελοντές πρότειναν κατασκευές και χειροτεχνίες (πχ. για τις πασχαλινές διακοπές),  καθώς και χρήσιμους συνδέσμους για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και γονιών κατά την  περίοδο αυτή. Δεχτήκαμε, επίσης, προτάσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς για δράσεις  φιλαναγνωσίας, πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουμε και επιθυμούμε να συνεχιστεί και στο  μέλλον. Οι προτάσεις αυτές αναρτήθηκαν στο Facebook της Ένωσης. 

Προετοιμάστηκε η διοργάνωση της Γιορτής Βιβλίου 2020 με μεταχειρισμένα βιβλία εφεξής  (κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης και της υπεύθυνης βιβλιοθήκης), με συνεργασία των  συντονιστριών της Γιορτής Βιβλίου όλων των γλωσσικών τμημάτων και αντιστοίχως των  συντονιστριών των εκπαιδευτικών, αλλά, δυστυχώς, αναβλήθηκε για την άνοιξη ίσως του 2021,  εφόσον οι επιδημιολογικές συνθήκες στη χώρα το επιτρέψουν. Ευχαριστούμε τους εθελοντές  που δήλωσαν και πάλι το παρών, τον ενθουσιασμό και την προσφορά τους. 

Τέλος, ανανεώθηκε η πρόσκληση προς την κ. Καμηλάκη Μαρία, Δρ Γλωσσολογίας και  Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης της Βιβλιοθήκης της Βουλής, για  διοργάνωση βιωματικού/διαδραστικού εργαστηρίου σχετικά με τον λεκτικό εκφοβισμό για το  Γυμνάσιο. Ευχαριστούμε την κ. Μανδρώνη, φιλόλογο του Γυμνασίου για την εξαιρετική  πρωτοβουλία της. 

Κεφάλαιο Ε΄ 

Οικονομικός απολογισμός 

Ο σχετικός πίνακας εσόδων – εξόδων παρατίθεται παρακάτω. Τα έσοδα της Ένωσης από τις  ετήσιες εισφορές των μελών της μεγιστοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά, όπου  παρατηρήθηκε και ο υψηλότερος αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών (συνολικά 119).  Η πανδημία δεν επέτρεψε την πλήρη αξιοποίηση του ποσού που συγκεντρώθηκε σε εκδηλώσεις  και άλλες δράσεις. Αυτό θα είναι διαθέσιμο για εκδηλώσεις στο επόμενο διάστημα, εφόσον οι  συνθήκες το επιτρέψουν. Ήδη σημαντικό μέρος του ποσού αυτού χρησιμοποιήθηκε την  τρέχουσα χρονιά για τη μεταφορά των σχολικών βιβλίων από την αποθήκη φύλαξης προς το 

14 

σχολείο (η μεταφορά από την Ελλάδα προς την αποθήκη φύλαξης στις Βρυξέλλες ήταν χορηγία  της εταιρείας Ορφέας Βεϊνόγλου) και την καταβολή εξόδων φιλοξενίας (hosting) και  ενημέρωσης της ιστοσελίδας. 

Υπόλοιπο 2018-2019 € 139,15 

Εισφορές μελών 2019 – 2020 (συνολικά 119 μέλη) 

€ 2 975,00


Σεμινάρια μουσικοκινητικής αγωγής, Σοφία Καμαγιάννη (κάλυψη  αεροπορικού εισιτηρίου) 

-213,32 €


Επίσκεψη συγγραφέα Μάνου Κοντολέων “Γιορτή βιβλίου 2019”,  Νοέμβριος 2019 (αεροπορικά, διαμονή, μετακινήσεις 

-789,87 €


Έξοδα για BOOKFAIR 2019 

-135,49 €


Υπόλοιπο 2019-2020 


€ 1 975,47

Τρέχουσα χρονιά (2020-2021, προσωρινά στοιχεία)

Μεταφορά σχολικών βιβλίων 2020 

-558,00 €


Έξοδα ιστοσελίδας 

-508,40 €


Εισφορές μελών 2020 – 2021 

€ 625,00€


Υπόλοιπο (τρέχον) μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 

€ 1534,85€


 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί για μία ακόμη φορά η πολλαπλή προστιθέμενη αξία της Ένωσης,  καθώς οι δαπάνες που καταβάλλει εκτείνονται οριζόντια στο σύνολο των τάξεων του ελληνικού  τμήματος, χωρίς να εξετάζει προηγουμένως την ιδιότητα ή τον αριθμό των μελών της σε κάθε  τάξη. 

Ευχόμαστε η αναγνώριση αυτή να συνοδευτεί από την εγγραφή του μεγαλύτερου δυνατού  αριθμού οικογενειών στο μέλλον, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις και να ενδυναμωθεί και άλλο  το έργο της. 

 

15 

Κεφάλαιο ΣΤ΄ 

Λειτουργία ΔΣ – Συνεργασία με εκπροσώπους – Επικοινωνία με μέλη της Ένωσης και άλλους  γονείς 

Το ΔΣ συνήλθε σε τακτικές μηνιαίες συναντήσεις αλλά και έκτακτες, όταν οι περιστάσεις το  επέβαλαν. Το ΔΣ εργάστηκε και ως συλλογικό σώμα και με υποσύνολα τομέων ανά επίπεδο  εκπαίδευσης με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία συναντήσεων σε Εκπαιδευτικά  Συμβούλια, Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΡΕΕΕ, εθνικούς επιθεωρητές και γονείς των κύκλων.  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη διαφάνεια, αλλά και για την καλύτερη δυνατή  ενημέρωση των γονιών, αναλυτικά πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ αναρτήθηκαν στην  ιστοσελίδα της Ένωσης μετά από κάθε συνεδρίαση1. Τα πρακτικά αυτά περιλαμβάνουν τις  επιμέρους αποφάσεις που έχουν ληφθεί αλλά και τις συζητήσεις που οδήγησαν σε αυτές.  

Η συνεχής ανανέωση του ΔΣ με νέα μέλη έχει βοηθήσει σημαντικά στην διαμόρφωση, τον  εμπλουτισμό και την υλοποίηση του έργου της Ένωσης. Ο ενθουσιασμός, οι προτάσεις, η κριτική  τους ματιά αποτελούν μία ασφαλή οδό και εγγύηση για τη συνέχεια της Ένωσης. 

Η νέα κατάσταση που επέβαλε η πανδημία και η ανάγκη λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις  θέσεις του ελληνικού τμήματος οδήγησε στην αναβάθμιση της συνεργασίας με τους  εκπροσώπους του ελληνικού τμήματος. Η σύγκληση δύο συνεδριάσεων της Συνέλευσης των  εκπροσώπων δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας, στην βάση της αμεσότερης  επικοινωνίας και της συνεχούς ανατροφοδότησης για τις ανάγκες και επιθυμίες του ελληνικού  τμήματος. Η επιτυχημένη συνεργασία κατά τους τελευταίους μήνες δημιούργησε την βάση για  έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας στο μέλλον. 

Ο τομέας της επικοινωνίας βασίστηκε ιδίως στη ιστοσελίδα της Ένωσης, στα κοινωνικά δίκτυα  (Facebook), αλλά και στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για ενημέρωση ή για  ανατροφοδότηση.  

Η σελίδα παρακολουθείται από περίπου 700 χρήστες, έχει διαδραστικότητα και απαντάει σε  ερωτήσεις, συχνά εντός της ημέρας. Επιπλέον, η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ένωσης www.elparentsbxl.eu βασικών κειμένων λειτουργίας και χρήσιμων συνδέσμων και ειδήσεων  

  

1 https://elparentsbxl.eu/sunedriaseis-ds/

16 

γενικού ενδιαφέροντος αλλά και η παραπομπή σε άλλους ιστότοπους δημιουργούν μία χρήσιμη  βάση αναφοράς για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν το σχολείο ή και να εμβαθύνουν στη  λειτουργία του. 

Σύγκληση Ολομέλειας Συνέλευσης Εκπροσώπων 

Με πρωτοβουλία του ΔΣ της Ένωσης, δύο συνεδριάσεις της Συνέλευσης των εκπροσώπων των  τάξεων του ελληνικού τμήματος (συμβουλευτικό όργανο με βάση το καταστατικό της Ένωσης – άρθρο 15, παρ.1) οργανώθηκαν στις 27 Οκτωβρίου και στις 20 Νοεμβρίου 2020 (μέσω  πλατφόρμας zoom).  

Η σύγκληση της Συνέλευσης κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένης της ανάγκης ευρύτερης  διαβούλευσης των εκπροσώπων με σκοπό την υιοθέτηση επίσημη θέση του ελληνικού  τμήματος για τη λειτουργία του σχολείου την περίοδο της πανδημίας. Οι συνεδριάσεις έδωσαν  την ευκαιρία για μία ανοικτή και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και κρίθηκαν ως ιδιαιτέρως  επιτυχείς κυρίως σε σχέση με την ανάπτυξη των προβληματισμών των εκπροσώπων κάθε  επιπέδου (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο) και την διατύπωση κοινών προτάσεων και θέσεων (https://elparentsbxl.eu/category/syneleyseis-ekproswpwn) 

Μετά την πρώτη συνεδρίαση δόθηκε η δυνατότητα στους εκπροσώπους να τοποθετηθούν  ηλεκτρονικά ως προς ορισμένες προτεινόμενες δράσεις στη λειτουργία του σχολείου, κατόπιν  εσωτερικής διαβούλευσης με τους γονείς των τμημάτων που εκπροσωπούν. Το αποτέλεσμα της  ψηφοφορίας αποτυπώθηκε στη συνέχεια με ευθύνη του ΔΣ στην επίσημη θέση του ελληνικού  τμήματος που κοινοποιήθηκε στην Διεύθυνση του σχολείου και στην ΑΡΕΕΕ.  

Κεφάλαιο Z΄ 

Συνεργασία με την ΑΡΕΕΕ 

Την φετινή χρονιά, πολλά μέλη του ΔΣ της Ένωσης ήταν και μέλη του ΔΣ της ΑΡΕΕΕ και κατείχαν  σημαντικές θέσεις ευθύνης σε αυτό. Τα μέλη αυτά ήταν εκλεγμένα είτε απευθείας από τη Γενική  Συνέλευση της ΑΡΕΕΕ (Τάσος Παπαδόπουλος – Πρόεδρος, Φανή Ζαριφοπούλου – Υπεύθυνη  σχολικών μεταφορών, Νικόλ Στυλιανίδου – Υπεύθυνη δραστηριοτήτων δραστηριοτήτων), είτε  από τη Συνέλευση εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος ως εκπρόσωποί του (Ελεάννα  Στεργιούλη για το Δημοτικό, Γιώργος Γεωργιαννάκης για το Γυμνάσιο, Παναγιώτα  Μπαλοπούλου για την Ομάδα Εργασίας και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Γυμνασίου).Δεδομένης  της ισχυρής αυτής ελληνικής εκπροσώπησης στην ΑΡΕΕΕ, το ΔΣ της Ένωσης λειτούργησε ως 

17 

φορέας συνεχούς ανατροφοδότησης τόσο για την βελτίωση των τριών υπηρεσιών που  διαχειρίζεται η ΑΡΕΕΕ (μεταφορές, καντίνα, δραστηριότητες) όσο και για τα εκπαιδευτικά  ζητήματα ή άλλες αποφάσεις γενικότερης πολιτικής. Το ΔΣ της Ένωσης είχε άμεση ενημέρωση  για τα ζητήματα αυτά και οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα στις συνεδριάσεις του βρήκαν άμεση  εφαρμογή σε αποφάσεις της ΑΡΕΕΕ λειτουργικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Οι συνεδριάσεις  του ΔΣ της Ένωσης λειτούργησαν καταλυτικά στην ανταλλαγή απόψεων, την αποσαφήνιση και  οριστικοποίηση των ελληνικών θέσεων που προβάλλονται στη συνέχεια στο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ.  

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Με το βλέμμα στο μέλλον 

Ολοκληρώνοντας έναν ακόμη κύκλο επιτυχών αποτελεσμάτων μέσα σε ένα περιβάλλον  πρωτόγνωρης αβεβαιότητας και ρευστότητας στην καθημερινή διαχείριση των θεμάτων του  σχολείου το ΔΣ επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τος γονείς που συνέβαλαν με προτάσεις και  κριτικές διαπιστώσεις στο έργο του. 

Η σχολική χρονιά 2020-2021 προβλέπεται να συνεχιστεί με το ρυθμό και τις δυνατότητες που  θα υπαγορεύουν οι επιδημιολογικές συνθήκες. Πρώτιστος στόχος μας είναι η ολοκλήρωση του  ετήσιου αλλά και του πολυετούς σχολικού προγράμματος, για το οποίο συνεργαστήκαμε με  πίστη και όραμα για ολοένα υψηλότερους στόχους. 

Από το 2015 το ελληνικό τμήμα συνέβαλε καθοριστικά σε ένα σχολείο ποιότητας, ευρωπαϊκού  προσανατολισμού, εξωστρέφειας και κοινωνικής ευθύνης. Το σχέδιό μας παραμένει ζωντανό  και η συμμετοχή μας είναι η απαραίτητη προϋπόθεση διαρκούς ανέλιξης, εύρυθμης λειτουργίας  και εκπαιδευτικής ευφορίας.

Αγαπητές, Αγαπητοί εκπρόσωποι,

Αγαπητοί γονείς, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης γονέων του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης και τη Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος, που θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου, ώρα 6.30 μμ. Ο σύνδεσμος πρόσβασης είναι

https://us02web.zoom.us/j/86818016448?pwd=SXFTWVMzNXNaVSs2ZnpMeHFoUT09#success                  Pass: ELVoting20

H διαδικασία για τη θεσμική συγκρότηση των οργάνων της Ένωσης αναγράφεται στο καταστατικό της https://elparentsbxl.eu/katastatiko/ καθώς και στο καταστατικό της ΑΡΕΕΕ https://apeeeb3.be/sites/default/files/uploads/APEEE_STATUTES_REV_AP.pdf

 Α. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

 1. Απολογισμός 2020 (η γραπτή έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://elparentsbxl.eu/to-ds/ την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020)
 2. Ειδικότερα θέματα του ελληνικού τμήματος(ιδίως η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης)
 3. Προτάσεις ψηφισμάτων(μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση elparentsbxl@gmail.com)
 4. Αρχαιρεσίεςγια την ανάδειξη νέου ΔΣ της Ένωσης. Σημειώνεται ότι για τις αρχαιρεσίες των μελών του νέου ΔΣ της Ένωσης προβλέπεται μία μόνο εξουσιοδότηση  από τον έναν προς τον άλλο γονέα, εφόσον έχει καταβληθεί η ετήσια οικογενειακή συνδρομή (30 ευρώ) για την περίοδο 2020-2021 μέχρι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 στο λογαριασμό της Ένωσης.

IBAN BE21 3774 2204 3603,
BIC: BBRUBEBB, Bank: ING, Patris Georgios. 

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση κωδικών που θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούμε δηλώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGXvE7Yhs9Rmhh5KJYpu9DcdI5gOtk7Ybj56AEtMuFV9e_FQ/viewform?usp=sf_link   ώστε να λάβετε το σχετικό σύνδεσμο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Β. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος θα διεξαχθεί από κοινού με τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης και περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη :

α. Δύο (2) εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος (Δημοτικού-Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου) στο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ

β. Δύο (2) εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια (Δημοτικού-Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου) του Σχολείου

Διευκρινίζεται ότι το καταστατικό της ΑΡΕΕΕ προβλέπει μία εξουσιοδότηση από άλλον εκπρόσωπο για τις αρχαιρεσίες εκπροσώπων  σε Εκπαιδευτικά Συμβούλια και ΔΣ της ΑΡΕΕΕ (ένας εκπρόσωπος για το Νηπιαγωγείο/Δημοτικό και ένας για το Γυμνάσιο).

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων προϋποθέτει την έγκαιρη υποβολή δήλωσης συμμετοχής στις αρχαιρεσίες (ονοματεπώνυμο, τάξη και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGXvE7Yhs9Rmhh5KJYpu9DcdI5gOtk7Ybj56AEtMuFV9e_FQ/viewform?usp=sf_link  μέχρι τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να λάβετε  το σχετικό σύνδεσμο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

 Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες υπό Α και Β – Υποβολή εξουσιοδοτήσεων

Όλοι οι υποψήφιοι παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την υποψηφιότητα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση elparentsbxl@gmail.com δηλώνοντας τη θέση, στην οποία επιθυμούν να εκλεγούν μέχρι τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020.

Μέσα στην ίδια προθεσμία παρακαλούμε να μας αποστείλετε συμπληρωμένη τη φόρμα εξουσιοδότησης με το όνομα του προσώπου (υπό Α)

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX0572vbogX6VNpdRbw4p3SPVbrFQcbd45sxjJzs7XhJ4-lg/viewform?usp=sf_link  

ή της/του εκπροσώπου (υπό Β) που νομιμοποιείτε, για να ασκήσει το εκλογικό σας δικαίωμα στις αρχαιρεσίες

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKk2rFThAmZEasZXnfsHYpYE_f4N5U0RV9rZ-VnL2KrLa0Bw/viewform?usp=sf_link

Θεωρούμε την παρουσία σας στις 11 Δεκεμβρίου απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχυρότερη δυνατή εκπροσώπηση του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου στις αποφάσεις που το καθορίζουν.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς και θερμές ευχαριστίες για την ανταπόκρισή σας,

 Για το ΔΣ

Τάσος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπητοί εκπρόσωποι, Αγαπητοί γονείς

μπορείτε να βρείτε το συνημμένο για το Ψήφισμα Συλλόγου Ελλήνων Γονέων εδώ

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης γονέων του ελληνικού τμήματος στις 18 Νοεμβρίου, εσωκλείουμε την έκθεση αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών.

PDF ->μπορείτε να βρείτε την έκθεση αποτελεσμάτων εδώ

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

ME ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΕΕΕ 

βρείτε το παρακάτω συνημμένο εδώ

Αγαπητοί εκπρόσωποι,

Αγαπητοί γονείς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης γονέων του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης και τη Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος, που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2018, ώρα 6.30 μμ, στην αίθουσα 1.του κτιρίου CCAB (Albert Borschette).

 Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προγραμματίζεται να εξετάσει (μεταξύ 6.30 και 7.30 μμ) προτάσεις για την αναθεώρηση των καταστατικών διατάξεων (βλ. συνημμένο κείμενο).

Η διαδικασία για τη θεσμική συγκρότηση των οργάνων της Ένωσης αναγράφεται στο καταστατικό της https://elparentsbxl.eu/katastatiko/ καθώς και στο καταστατικό της ΑΡΕΕΕ https://apeeeb3.be/sites/default/files/uploads/APEEE_STATUTES_REV_AP.pdf

 

Α. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

 1. Προτάσεις αναθεωρήσεων διατάξεων του καταστατικού.  
 2. Απολογισμός 2019 (η γραπτή έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://elparentsbxl.eu/to-ds/και παρατίθεται συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση)
 3. Ειδικότερα θέματα του ελληνικού τμήματος (ιδίως η βαθμολογική εναρμόνιση και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης)
 4. Προτάσεις ψηφισμάτων (μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019στην ηλεκτρονική διεύθυνσηelparentsbxl@gmail.com
 5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη :

Nέου ΔΣ της Ένωσης (για τις αρχαιρεσίες των μελών του νέου  ΔΣ της Ένωσης προβλέπεται μία μόνο εξουσιοδότηση  από την/τον σύζυγο, που πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένο μέλος σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης)

 

Β. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος θα διεξαχθεί από κοινού με τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης και περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη :

α. Δύο (2) εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος (Δημοτικού-Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου) στο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ

β. Δύο (2) εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια (Δημοτικού-Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου) του Σχολείου

Διευκρινίζεται ότι το καταστατικό της ΑΡΕΕΕ προβλέπει μία εξουσιοδότηση από άλλον εκπρόσωπο για τις αρχαιρεσίες εκπροσώπων  σε Εκπαιδευτικά Συμβούλια και ΔΣ της ΑΡΕΕΕ (ένας εκπρόσωπος για το Νηπιαγωγείο/Δημοτικό και ένας για το Γυμνάσιο, βλ. συνημμένο έντυπο).

 

Γενικές πληροφορίες

Όλοι οι υποψήφιοι παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την υποψηφιότητα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση elparentsbxl@gmail.com δηλώνοντας τη θέση, στην οποία επιθυμούν να εκλεγούν μέχρι την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

 

            Όσοι γονείς δε διαθέτουν έγκυρο δελτίο εισόδου στα κτίρια της Ε.Ε., παρακαλούνται να  μας αποστείλουν το ονοματεπώνυμο καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησής τους μέχρι την Παρασκευή, 15   Νοεμβρίου, 5 μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση elparentsbxl@gmail.com.

Παλαιά και νέα μέλη της Ένωσης μπορούν να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους (25 ευρώ) για την περίοδο 2019-2020 κατά την προσέλευση ή και πρωτύτερα στο λογαριασμό της Ένωσης IBAN BE21 3774 2204 3603,
BICBBRUBEBBBankINGPatris GeorgiosΣτην τελευταία περίπτωση, την οποία παρακαλούμε να προτιμήσετε, παρακαλούμε να τυπώσετε και να προσκομίσετε το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής.  

 
           

            Θεωρούμε την παρουσία σας στις 18 Νοεμβρίου απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχυρότερη δυνατή εκπροσώπηση του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου στις αποφάσεις που το καθορίζουν.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς και θερμές ευχαριστίες για την ανταπόκρισή σας,

Για το ΔΣ

 

Τάσος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Εξουσιοδότηση εκλογής εκπροσώπων ΑΡΕΕΕ και Εκπαιδευτικών Συμβουλίων 2019

Εξουσιοδότηση εκλογής εκπροσώπων στο ΔΣ της Ένωσης 2019

Σχέδιο τροποποίησης καταστατικού Ένωσης

Απολογισμός 2019

Σχεδιο ψηφίσματος

Αγαπητοί εκπρόσωποι, αγαπητοί γονείς,

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης γονέων του ελληνικού τμήματος  στις 15 Νοεμβρίου, εσωκλείουμε την έκθεση αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών, καθώς και τα πρακτικά της συζήτησης.

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς που παρέστησαν και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής για το έργο τους!

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα στις 2 Δεκεμβρίου.

Με εκτίμηση

Το νέο ΔΣ

word -> Σχέδιο πρακτικών ΓΣ 15ης Νοεμβρίου 2018
PDF-> έκθεση αποτελεσμάτων ΓΣ

Γενική Συνέλευση 2018 – 15 Νοεμβρίου 2018, 7 μμ

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ 2018 (PDF)

 

Αγαπητοί εκπρόσωποι, Αγαπητοί γονείς

Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης γονέων του ελληνικού τμήματος αυτήν την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018, 7 μμ, σας προωθούμε  τις εξουσιοδοτήσεις για τις αρχαιρεσίες. Διευκρινίζεται ότι το καταστατικό της ΑΡΕΕΕ προβλέπει μία εξουσιοδότηση από άλλον εκπρόσωπο  για τις αρχαιρεσίες εκπροσώπων  σε Εκπαιδευτικά Συμβούλια και ΔΣ της ΑΡΕΕΕ (ένας εκπρόσωπος για το Νηπιαγωγείο/Δημοτικό και ένας για το Γυμνάσιο), ενώ για τις αρχαιρεσίες των μελών του νέου  ΔΣ της Ένωσης προβλέπεται μία μόνο εξουσιοδότηση  από την/τον σύζυγο, που πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένο μέλος σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης.

 Όσοι γονείς δε διαθέτουν έγκυρο δελτίο εισόδου στα κτίρια της Ε.Ε., παρακαλούνται να  μας αποστείλουν το ονοματεπώνυμο καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησής τους μέχρι την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου, 5 μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση elparentsbxl@gmail.com

Ελπίζουμε στη μαζική συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες και στη συζήτηση για τις προοπτικές του ελληνικού τμήματος.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ    

Εξουσιοδότηση εκλογής εκπροσώπων στο ΔΣ της Ένωσης (1)

Εξουσιοδότηση εκλογής εκπροσώπων ΑΡΕΕΕ και Εκπαιδευτικών Συμβουλίων2018 (3) (1)

Parents Association of the

Greek Section of the

Brussels European School III

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017

Γενική Συνέλευση Γονέων ελληνικού τμήματος

Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ

 

Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2017

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η εκλογή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Γονέων του ελληνικού τμήματος (Ένωσης) του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ (ΕΕΒ ΙΙΙ) τον Νοέμβριο 2016εντάχθηκε στο πλαίσιο της αναβάθμισης του λειτουργικού ρόλου της Ένωσης εντός του Σχολείου, ιδίως με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού μελών στο Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων του ΕΕΒ ΙΙΙ (ΑΡΕΕΕ) (Ι.Α.).

Επιπλέον, το Δ.Σ. παρακολούθησε από κοντά και συνέβαλε τα μέγιστα σε όλες τις διαδικασίες των εθνικών οργάνων (Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αρμόδια Διεύθυνση Υπουργείου Ελλάδας, επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών στο Ανώτατο Συμβούλιο, εθνικοί επιθεωρητές) που διαδραματίζουν θεσμικό ρόλο στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (ΓΓΕΣ) και στη λειτουργία του ελληνικού τμήματος (Ι.Β.).

Το ΔΣ συνεργάστηκε με τους εκπαιδευτικούς του ελληνικού τμήματος στην οργάνωση ποικίλωνυποστηρικτικών εκπαιδευτικών δράσεωνγια τους μαθητές με σκοπό τη διασύνδεση της σχολικής μας κοινότητας με πρόσωπα και φορείς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο πολιτισμό, τις επιστήμες και την εκπαίδευση. Θέλησε να δώσει ακόμη την ευκαιρία στους γονείς να αντλήσουν πολύτιμες γνώσεις σε θεματικούς άξονες που αφορούν το ρόλο τους και τις καθημερινές τους ανάγκες (Ι.Γ.).

Παράλληλα, το ΔΣ έκανε ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση θεσμικής κατοχύρωσης με την ολοκλήρωση της μετάφρασης στη γαλλική γλώσσα του εγκριθέντος (στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου 2016) καταστατικού, με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενώπιον των βελγικών Αρχών για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της Ένωσης (AISBL).(Ι.Δ.).

Το ΔΣ πίστεψε και επιχείρησε να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στη βαθμιαία διαμόρφωση ενός “σχολείου αριστείας”με σεβασμό στις αρχές των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Η προσπάθειά αυτή ήταν δυναμική και ολομέτωπηθέτοντας τις επιμέρους δράσεις σε άμεση εφαρμογή, με την ενεργητική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων της σχολικής κοινότητας. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερατην ουσιαστική συμμετοχή και εθελοντική συνεισφορά πολλών γονέων– μη μελών του ΔΣ, οι οποίοι (αυτο-)προτάθηκαν για επιμέρους δράσεις ή τομείς ευθύνης θέτοντας τον εαυτό τους στην υπηρεσία ενός κοινού οράματος για το καλό όλου του ελληνικού τμήματος.

Η αξιολόγηση που ακολουθεί επιχειρεί να καταγράψει αναλυτικά τα επιτεύγματα για το διάστημα Νοεμβρίου 2016 – Νοεμβρίου 2017 αλλά και τις μελλοντικές δυνατότητες και προκλήσεις. Σχετική συζήτηση θα λάβει χώρα στη Γενική Συνέλευση των γονέων του ελληνικού τμήματος στις 29 Νοεμβρίου 2017.

 

 

Ι. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Σε διάστημα του περασμένου έτους το ΔΣ επέτυχε τα ακόλουθα:

Α.ΑPΕΕΕ

Να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία της ΑΡΕΕΕ με την πολυσχιδή δράση μελών της Ένωσης στα όργανα και σε ομάδες εργασίαςμε σκοπό την προβολή νέου οράματος και την καθημερινή επίλυση καθυστερήσεων, ατελειών και δυσλειτουργιών.

Οι Έλληνες εκπρόσωποι κάλυψαν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΑΡΕΕΕ με συνεχή παρουσία και ενεργή συμμετοχή σε όλες τις ομάδες εργασίας της ΑΡΕΕΕ, αλλά και στην Παιδαγωγική Επιτροπή. Μέσω της Ένωσης επιτεύχθηκε η ταχεία αλλά και ουσιαστική ενημέρωση του ελληνικού τμήματος για όλες τις εξελίξεις, ενώ οργανώθηκε με ιδιαίτερα ικανοποιητικό τρόπο η συνδρομή των Ελλήνων γονέων σε πρωτοβουλίες και δράσεις της ΑΡΕΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, επιτεύχθηκε ιδίως :

1) Hδιοικητική και οργανωτική επανίδρυση του οργανισμού (κανονισμός λειτουργίας ΔΣ, νέος κανονισμός εργασίας και ολοκληρωμένη πολιτική ανθρώπινου δυναμικού (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του προσωπικού για πρώτη φορά στα χρονικά), εκπαίδευση προσωπικού, νέες συμβάσεις μεταφοράς και δραστηριοτήτων μετά το σχολείο, πολιτική προστασίας δεδομένων, ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εξωτερική ολοκληρωμένη αξιολόγηση του οργανισμού (auditrecommendations), προτάσεις για τη μελλοντική διαχείριση και αξιοποίηση των κεφαλαιακών διαθεσίμων)

2) Η κατάστρωση ενός συνολικού σχεδιασμού ηλεκτρονικής αναβάθμισης των υπηρεσιών της ΑΡΕΕΕ σε βάθος διετίας (ITPlan) με την μελλοντική ένταξη νέων υπηρεσιών για τις μεταφορές (π.χ. σύστημα καταγραφής της παρουσίας των παιδιών στα σχολικά λεωφορεία) και την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών πληρωμών σε ένα ενιαίο σύστημα για όλες τις υπηρεσίες της ΑΡΕΕΕ.

Με πρωτοβουλία, οργάνωση και παρακολούθηση από μέλη του ΔΣ προχώρησε η υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος για τις εγγραφές και τις πληρωμές σε όλες τις υπηρεσίες της APEEΕ. Το νέο σύστημα χρησιμοποιήθηκε για τις εγγραφές του σχολικού έτους 2017-2018. Παρά τα όποια αρχικά προβλήματα (teethingproblems) οι εξελίξεις του συστήματος για την επόμενη σχολική χρονιά θα προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες παρακολούθησης των προσφερόμενων υπηρεσιών για κάθε παιδί, δυνατότητες ηλεκτρονικών πληρωμών αλλά και άμεσης επικοινωνίας και  διαχείρισης παραπόνων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΡΕΕΕ. Το ηλεκτρονικό σύστημα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.   

3) Εφαρμογή της νέαςδιατροφικής πολιτικής στην εστίαση με σημαντική βελτίωση της ποιότητας των πρώτων υλών και της διατροφικής σύνθεσης των εδεσμάτων. Η νέα διατροφική πολιτική αποτελεί πλέον την βάση τόσο για την κατάρτιση των μενού, όσο και για την προετοιμασία των γευμάτων. Ο ενισχυμένος ρόλος της διατροφολόγου και του νέου μέλους προσωπικού επιφορτισμένου με την καθημερινή παρακολούθηση της ικανοποίησης των χρηστών συμβάλλουν σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή.

4) Νέες δραστηριότητες μετά το σχολείο με την ενίσχυση του προγράμματος και την έναρξη μαθημάτων εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες (Robotics) και τις θετικές επιστήμες (STEM). Ευελιξία και υποστήριξη απέναντι σε γονείς με ιδιαίτερες ανάγκες και σε οικογένειες, που η εγγραφή τους στο σχολείο έγινε μετά τις θερινές διακοπές.

5) Έμφαση στην πολιτική πρόληψης και ασφάλειας των μεταφορών με συστηματική επιμόρφωση του προσωπικού και επίδειξη μηδενικής ανοχής σε περιπτώσεις αμέλειαςκατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Σημαντική ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου των συνοδών των λεωφορείων με την προσθήκη ενηλίκων. Επανεξέταση και βελτιστοποίηση όλων των δρομολογίων των λεωφορείων, με σκοπό να αποφευχθεί η υπερφόρτωση κάποιων γραμμών και η υπερβολική διάρκεια των διαδρομών. Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου συνεργασίας με τις εταιρίες παροχής σχολικών λεωφορείων και αναθεώρηση των εσωτερικών κανονισμών στον τομέα των μεταφορών.

6) Διερεύνηση και ουσιαστική συμμετοχή σε θέματα ασφάλειας του σχολείου με τη συμμετοχή σε παραστάσεις ενημέρωσης και διαμαρτυρίας σε όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές (Régionbruxelloise, Municipalités et Polices d’Ixellesetd’Auderghem, Στελέχος Πρόληψης της ΓΓΕΣ (PreventionOfficer), Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Παράλληλα, η ΑΡΕΕΕ του Σχολείου μας έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της εναρμόνισης των όρων και της πολιτικής ασφαλείας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στις Βρυξέλλες ορίζοντας ως καταληκτικό χρόνο για εναρμονισμένες πρακτικές το Σεπτέμβριο 2018.

7) Εκπόνηση ετήσιου 2017-2018 και πολυετούς προγράμματος του ΕΕΒ ΙΙΙ 2017-2020, το οποίο συμπυκνώνει και καταγράφει όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν ήδη για το Σεπτέμβριο 2017, ιδίως αναφορικά με την αναπλήρωση απόντων εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση αποσπασμένου και επιτόπιου προσωπικού, τη τακτική και επισταμένη συμμετοχή των επιθεωρητών στη σχολική ζωή, την εκτεταμένη χρήση του SMS, την ανάπτυξη πολιτικής του Σχολείου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (integratedITpolicy), τη δημοσιοποίηση των εσόδων εκτός του σχολικού προϋπολογισμού, την παρακολούθηση και αλλαγή των προγραμμάτων σχολικών εκδρομών, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης της σχολικής ζωής και του ελεύθερου χρόνου, την επίταση της πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της λελογισμένης χρήσης κινητών συσκευών μετά το Φεβρουάριο 2018. 

8) Εξασφάλιση της οικονομικής ισορροπίας και ενότητας στους λογαριασμούς του προϋπολογισμού της ΑΡΕΕΕ παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους σε επιμέρους τομείς λόγω της αναβάθμισης της ποιότητας. Το 2017 έγινε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την πλήρη διαφάνεια για τη διαχείριση των οικονομικών του Springfest αλλά και των εκδηλώσεων των αποφοίτων (S7) με δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν το Bal du BAC, το BAC Book, BBQ κ.α. Σημαντικές χορηγίες από τα έσοδα προβλέπονται για δραστηριότητες που οργανώνονται από ομάδες μαθητών.

9) Η ΑΡΕΕΕ συνέβαλε ακόμη σε ένα Σχολείο εξωστρέφειας, καθώς έλαβαν χώρα για πρώτη φορά στο Σχολείο μας με απόλυτη επιτυχία μία Έκθεση Πανεπιστημίων (Οκτώβριος 2016) και δύο Εκθέσεις Επαγγελμάτων (Νοέμβριος 2016 και 2017). Παράλληλα, μέλη του ΔΣ της Ένωσης Γονέων του ελληνικού τμήματος διάνοιξαν δρόμους συνεργασίας με διεθνή σχολεία στις Βρυξέλλες, τα οποία μας προσκαλούν πλέον συστηματικά στις εκδηλώσεις τους για τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό. Επίσης, πρόσφατα (Οκτώβριος 2017) ξεκίνησε μέσω της ΑΡΕΕΕ μία γόνιμη συνεργασία με την Πρεσβεία της Κίνας σε θέματα ανταλλαγών μαθητών του Γυμνασίου, η οποία διερευνάται προς εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό. Επιπλέον, ξεκινήσαμε δυναμικά μία συστηματική συνεργασία μεταξύ όλων των Ενώσεων Γονέων των ΕΣ στις Βρυξέλλες τόσο σε θέματα εσωτερικών λειτουργιών των ΑΡΕΕΕ όσο και με τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων (BACConference – Φεβρουάριος 2017, Secondary Marking Reform Conference – 5 Φεβρουαρίου 2018, JointRecital–8 Ιανουαρίου 2018). Η συνεργασία μας αυτή απέδωσε κοινές θέσεις και ηχηρά αποτελέσματα στο πλαίσιο των συζητήσεων για την οργάνωση των ΕΣ στο απώτερο μέλλον καθώς και στα παιδαγωγικά θέματα, για τα οποία η εκπροσώπηση θέσεων στα όργανα των ΕΣ έχει ανατεθεί στους Interparents. Με δύο λόγια, το Σχολείο μας «ξαναμπήκε στο χάρτη» ως πρωταγωνιστής.

10) Η ΑΡΕΕΕ στάθηκε στο πλευρό των μαθητών και των οικογενειών τους, κάθε φορά που ζητήθηκε η υποστήριξή της. Οι παρεμβάσεις αφορούσαν τόσο μεμονωμένα προσωπικά ζητήματα (πολλές φορές εμπιστευτικού χαρακτήρα) όσο και διαρθρωτικές εξωτερικές δράσεις (OIBGarderies). Τέλος, εντάθηκε αποφασιστικά η συνεργασία με την Επιτροπή των Μαθητών του Σχολείου και αναπτύχθηκαν προγράμματα με την υποστήριξη της ΑΡΕΕΕ και του Σχολείου (eebGreenproject, TEDxconferences).

Β.ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Ένωση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των αποσπάσεων, την τακτική συνεργασία με τους επικεφαλής των εθνικών Αντιπροσωπειών και τους εθνικούς επιθεωρητές, την εύρυθμη λειτουργία των εξετάσεων και την έγκαιρη αποστολή των σχολικών εγχειριδίων.

Συγκεκριμένα:

1) Ανέδειξε τους θεσμικούς φραγμούς της διαδικασίας αποσπάσεων και κατέδειξε τις ανάγκες και τα αναγκαία προαπαιτούμενα για την επιτυχή επιλογή και άσκηση του διδακτικού έργου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Οι ανοιχτές ανταλλαγές απόψεων με τις αρμόδιες Αρχές συνέβαλαν καίρια στην μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου και την πρωτοφανή ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσπάσεων από την Ελλάδα και την Κύπρο το Σεπτέμβριο 2017.

2) Οργάνωσε τακτικές συναντήσεις και συνεννοήσεις με τους αρμόδιους εθνικούς παράγοντες και υπέβαλε – όπου επιβαλλόταν με αυτοπρόσωπη παρουσία- σχετικά υπομνήματα για την επίλυση χρόνιων ζητημάτων. Δεν παρέλειψε να ενημερώσει άμεσα και με πληρότητα για τα ζητήματα του ελληνικού τμήματος, όταν προέκυψε ανάληψη καθηκόντων από νέο πρόσωπο.

Το Δ.Σ. παρείχε διεξοδική ενημέρωση για τις θέσεις των γονέων προετοιμάζοντας παράλληλα τη βάση εθνικών αιτημάτων και διεκδικήσεων στο Ανώτατο Συμβούλιο.

Η συνεργασία με όλους τους εθνικούς επιθεωρητές Ελλάδας και Κύπρου συνεχίστηκε με εποικοδομητικό τρόπο αποσκοπώντας στην ανάδειξη των όποιων στοιχείων δυσλειτουργίας στην καθημερινή σχολική ζωή και στην υλοποίηση προτάσεων βελτίωσης. Στο ίδιο πλαίσιο τέθηκαν με επίταση ζητήματα που άπτονται της ποιότητας των σπουδών καθώς και της αξιολόγησης και συστηματικής επιθεώρησης του εκπαιδευτικού έργου, πάντοτε με επίγνωση του καθοριστικού ρόλου της διεύθυνσης του σχολείου στις σχετικές διαδικασίες.

Παρακολούθησε ακόμη εκ του σύνεγγυς την πορεία των θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του ελληνικού τμήματος στο πλαίσιο του μελλοντικού σχεδιασμού  λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στις Βρυξέλλες.

3) Η Ένωση ενέσκηψε με ενδιαφέρον και συντόνισε τις δράσεις κατόπιν αιτημάτων γονέων που βρέθηκαν σε εκκρεμότητα λόγω της ερμηνείας των διατάξεων που διέπουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την εισαγωγή στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Παράλληλα, διαβίβασε στη Διεύθυνση του Σχολείου και την εθνική επιθεωρήτρια ερωτήματα που αφορούν την οργάνωση των εξετάσεων του BAC αλλά των εναρμονισμένων εξετάσεων του Γυμνασίου.

4) Η έγκαιρηπαραγγελία και αποστολή εγχειριδίων από το ΔΙΟΦΑΝΤΟ ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το 2017 η σχετική εγκριτική της δαπάνης Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε για πρώτη φορά το μήνα Μάρτιο, ενώ και για την εκτύπωση των παραγγελθέντων εγχειριδίων δόθηκε προτεραιότητα στο ελληνικό τμήμα του σχολείου μας καθιστώντας δυνατή την έγκαιρη μεταφορά τους με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Βεϊνόγλου, την οποία ευχαριστούμε βαθύτατα.

Ακόμη, με πρωτοβουλία της Ένωσης και χάρη στις άοκνες προσπάθειες της γονέα, κυρίας Χρυστάλλας Πετρίδου, μεταφέρθηκε στη βιβλιοθήκη του ελληνικού τμήματος μία πλήρης σειρά κυπριακών σχολικών εγχειριδίων.

 

Γ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές των δύο βαθμίδων (Νηπιαγωγείου – Δημοτικού και Γυμνασίου) υπήρξε συνεχής και γόνιμη. Η Ένωσηπέτυχε :

1) Να καταρτίσει σε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ένα πρόγραμμα υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δράσεων υψηλού επιπέδου για το 2016-2017, αντίστοιχο του οποίου εμφανίζεται σπανιότατα στα Ευρωπαϊκά ή σε άλλα δημόσια και ιδιωτικά Σχολεία.

Το πρόγραμμα επιμορφωτικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων που καταρτίσθηκε (παράρτημα Β) αποτελεί αποτέλεσμα διαρκούς διαλόγου της Ένωσης με τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές τους αξιοποιώντας τις σημαντικές ιδέες εθελοντών γονέων και ικανοποιώντας τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

2) Να συμβάλλει με προτάσεις στη διαμόρφωση και υιοθέτηση δράσεων του σχολείου για την πληροφορική (συμμετοχή στην Εβδομάδα Κώδικα) και το ευ ζην στο σχολείο (παγκάκι φιλίας, αυτοκόλλητα στις σκάλες, σχολικοί διαμεσολαβητές).

3) Να οργανώσει πρόγραμμαΣχολής Γονέων, προσκαλώντας διακεκριμένους ψυχοθεραπευτές από την Ελλάδα, οι οποίοι οργάνωσαν σεμινάρια για γονείς και μαθητές (Ρ4 και S1) πάνω σε θέματα που τους απασχολούν.

4) Να αναλάβειπρωτοβουλίες για νέες δραστηριότητες (παιχνίδια προσομοιώσεων διαδικασιών ΕΕ) προς όφελος και των άλλων γλωσσικών τμημάτων, σε συνεργασία με τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων και γονείς άλλων γλωσσικών τμημάτων.

5) Να συνδράμει το έργο τους και να προσφέρει προστιθέμενη αξία στη διαρκή αναβάθμιση και λειτουργία των βιβλιοθηκών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη συνέχεια (ΙΙ. Δ).

 

Δ. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση μιας ισχυρότερης και αποτελεσματικότερης Ένωσης έλαβαν χώρα εντός του 2017. Το ΔΣ κατόρθωσε:

1) Να ολοκληρώσει τημετάφραση στα γαλλικά του νέου καταστατικού για την ίδρυση νομικού προσώπου του βελγικού δικαίου (AISBL)που εγκρίθηκε από την περασμένη Γενική Συνέλευση της Ένωσηςσε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον καταστατικό της ΑΡΕΕΕ.

2) Να ενισχύσει τηνεπικοινωνία της Ένωσης μέσω της ιστοσελίδας αλλά και με τη δημιουργία μιας πετυχημένης σελίδας στο Facebook, η οποία αναβάθμισε την ενημέρωση και επικοινωνία με τους γονείς σε συνδυασμό και με τον λογαριασμό στο twitter.

3) Να διαμορφώσει όρους ακμαίουκαι πολύπλευρου εθελοντισμούμε την κινητοποίηση πολλών μελών της Ένωσης σε σημαντικούς τομείς της σχολικής ζωής(βιβλιοθήκη, σχολικές εκδηλώσεις) και να οργανώσει σταδιακά ένα δίκτυο ευαισθητοποιημένων χορηγών του ελληνικού τμήματος. Χάρη στη σημαντική συνεισφορά των εθελοντών γονέωνοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία η «Ημέρα του Βιβλίου» και το Springfest 2017, ενώ οι χορηγίες των εταιριών Intrasoftκαι Βεϊνόγλου ήταν καταλυτικές για την επίτευξη ποιοτικών στόχων.

4) Να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τα ελληνικά τμήματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων Λουξεμβούργου ΙΙ και Μονάχου σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (αποσπάσεις, προγράμματα σπουδών, επισκέψεις επιθεωρητών).

5) Να δημιουργήσει γέφυρες αλληλεγγύης σε συνεργασία με άλλους φορείς (12 ώρες για την Ελλάδα, ΜΚΟ InternationalFoundationforGreece, Χαμόγελο του Παιδιού) προςένδειξη αλληλεγγύης σε ακριτικά σχολεία αλλά και για άλλα ευαίσθητα κοινωνικά θέματα.

6) Να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασιών με σχολεία που διακρίνονται για την ποιότητα των σπουδών (εργαστήρια μυθολογίας Σχολή Hill) καθώς και με πολιτιστικούς φορείς πρώτης τάξης (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα).

7) Να διασφαλίσειδιαφάνεια και καλή διαχείριση των οικονομικών που σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη στήριξη από τα τμήματα μέσω των εκπροσώπων τους, επέτρεψε την υποστήριξη ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και τη δημιουργία μιας στέρεης οικονομικής βάσης για την επόμενη χρονιά.

8) Να διαμορφώσειόρους διαρκούς διαλόγου και στενής συνεργασίας με τους λοιπούς φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας (τους εκπροσώπους των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων)

9) Να καταρτίσει έναν επικαιροποιημένο εσωτερικό κανονισμόβασισμένου στην εμπειρία του απερχόμενου ΔΣ και ο οποίος προτείνεται προς έγκριση από το νέο ΔΣ.

10) Να οργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς του νηπιαγωγείου αναφορικά με τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, αλλά και για την παρουσίαση των υπηρεσιών της ΑΡΕΕΕ.

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΜΕΩΝ

 

Α. Επικοινωνία

Το  Δ.Σ. της Ένωσης υιοθέτησε και υλοποίησε μια νέα πολιτική επικοινωνίας προσθέτοντας μια σελίδα facebook (https://www.facebook.com/EEbxl3) στα ήδη υπάρχοντα από το 2016 κανάλια επικοινωνίας της: ιστοσελίδα https://elparentsbxl.eu, μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://twitter.com/elparentsbxl και λίστες επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μειώσαμε τον αριθμό των μηνυμάτων που στέλνουμε στους γονείς επικεντρώνοντας στα σημαντικά και ουσιαστικά, ενώ παρείχαμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερές υλικό στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας ρόλους βελτιώσαμε την αμεσότητα στην απόκριση του Δ.Σ. και διευκολύναμε την επικοινωνία με τους γονείς. Εισήγαμε την χρήση συνεργατικών εργαλείων (googledocs, polls, surveys) επιτρέποντας και επιζητώντας την συμμετοχή των γονέων στο έργο της Ένωσης (ομάδες εργασίας, κτλ.)

 

Β. Εκδηλώσεις

Το Δ.Σ. ξεκίνησε, σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στοχευμένων εκδηλώσεων και μακρόπνοων συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς με στόχο τον εμπλουτισμό της γνώσης και εμπειριών μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, την καλύτερη δικτύωσή τους με πρότυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και την ανάδειξη του σχολείου – μεσοπρόθεσμα – σε σχολείο αναφοράς και αριστείας. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. της Ένωσης:

 • Oργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων με σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες, θεατρικά σχήματα και διακεκριμένους επιστήμονες (βλ. Παράρτημα Α)
 • Ξεκίνησε συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και με συλλόγους των Βρυξελλών για κοινές δράσεις (βλ. Παράρτημα Β)

 

 

 

 

 

Γ. Ταμείο

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης πιστό στην χρηστή διαχείριση και την διαφάνεια, ακολούθησε κατά γράμμα τους αυστηρούς κανόνες για την έγκριση δαπανών που το ίδιο έθεσε την προηγούμενη χρονιά. Η πολιτική αυτή σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη στήριξη από τα τμήματα μέσω των εκπροσώπων τους, επέτρεψε την υποστήριξη ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και τη δημιουργία μιας στέρεης οικονομικής βάσης για την επόμενη χρονιά.

Όλα τα έξοδα (πράξεις και παραστατικά) καθώς καιηκατάσταση του  ταμείου είναι διαθέσιμα μέσω ειδικής σελίδας στο διαδίκτυο,ανοιχτής σε όλους τους γονείς

https://drive.google.com/drive/folders/0B9qojrP4zD3uY3ZVOUZHbkNYZVk

Στη μέρα της Γενικής Συνέλευσης, με πληρωμένα όλα τα έξοδα και χωρίς καμία υποχρέωση, το ταμείο ανέρχεται σε 1920 Ευρώ (περιλαμβανομένων των εσόδων της ημέρας βιβλίου που προορίζονται για αγορά βιβλίων για την βιβλιοθήκη του σχολείου)

 

Δ.Βιβλιοθήκη

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης συνέχισε την προσπάθεια οργάνωσης της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Τμήματος. Μέσα στο πλαίσιο αυτό:

 • Διοργανώθηκε με επιτυχία η Γιορτή Βιβλίου (29 Νοεμβρίου 2016 και 16 Νοεμβρίου 2017) σε στενή συνεργασία με τους συντονιστές Βιβλιοθήκης των άλλων γλωσσικών τμημάτων. Τα έσοδα από την εκδήλωση του 2017 θα διατεθούν για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης μες νέους τίτλους.
 • Συστάθηκαν και συντονίστηκαν ομάδες εθελοντών για το πρόγραμμα «BlindDatewithabook», πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν όλα τα γλωσσικά τμήματα του Δημοτικού τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2017.
 • Τον Ιούνιο του 2017 ολοκληρώθηκε η παραγγελία λογοτεχνικών βιβλίων για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, με βάση τις ανάγκες της βιβλιοθήκης και σε συνεργασία με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς.
 • Η διαδικασία καταλογογράφησης των παλαιών βιβλίων είναι σε εξέλιξη, σε στενή συνεργασία με τις υπεύθυνες Βιβλιοθήκης Δημοτικού και Γυμνασίου του Σχολείου.
 • Βιβλία που προέρχονται από δωρεές γονέων καταγράφονται και ταξινομούνται.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές γονείς χάρη στους οποίους διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Και συγκεκριμένα:

 • Για την αδιάκοπη παρουσία και συμβολή τους στο πρόγραμμα LunchHours, τη Δευτέρα και την Τρίτη τις κυρίες Αθανασιάδου Ηλιάνα, Mary-AnnVanAsche και Ζορμπά Νάντια.
 • Για το πρόγραμμα «BlindDatewithabook», τις κυρίες Σαρακινίδου Βαρβάρα, Κόφφα Βίκυ, Αθανασιάδου Ηλιάνα, Αραμπατζή Βίκη.
 • Για την καταλογογράφηση, τις κυρίες Ζαρβαλά Χαρά (με τη δική της πρωτοβουλία και υπό την επίβλεψή της ξεκίνησε το πρόγραμμα), Σαρακινίδου Βαρβάρα, Κόφφα Βίκυ, Αθανασιάδου Ηλιάνα, Αραμπατζή Βασιλική, Στεργιούλη Ελεάννα, Τσουγκράνη Δήμητρα
 • Για τη Γιορτή Βιβλίου Νοεμβρίου 2016 και 2017, τους Μάστορα Γιώργο, Μουντζιά Αγγελική, Αθανασιάδου Ηλιάνα, Ζορμπά Νάντια, Στεργιούλη Ελεάννα, Κόφφα Βίκυ, Ζορμπά Νάντια, Mary-AnnVanAsche, Μαυρουδή Μανουέλα, Μπαλοπούλου Παναγιώτα, Γαγάτση Ελίζα, Τελειώνη Δάφνη, Συνοδινού Ιφιγένεια, Αυγουστίδου Βασιλική, Κάτσικα Μάρω, Αραμπατζή Βίκη, Μαστραντώνη Μπέσυ, Βορριά Αγγελική, Κεχαγιόγλου Παναγιώτη, Κολλιά Βασιλική, Κοσσιαβέλου Βασιλική, Παπαγιάννη Γεωργία, Ευσταθίου Λένα και Μαργαρίτη Ιωάννη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συντονιστές διδασκόντων Δημοτικού και Γυμνασίου, κ. Δημητρίου Ματθαίο (2016-2017) και κ. Παπαδοπούλου Μαρία (2017-2018), και Γυμνασίου, κ. Καρμίρη Φωτεινή και κ. Λαζαρίδη  Κωνσταντίνο για τη συνεργασία και τις υποδείξεις τους.

Τις θερμές ευχαριστίες μας στις νηπιαγωγούς του σχολείου μας, κ. Γκολφινοπούλου Γεωργία και Αραμπατζή Δήμητρα για την άψογη συνεργασία τους.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω προσπαθειών, η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Τμήματος εμπλουτίστηκε και έγινε λειτουργική για μαθητές και εκπαιδευτικούς.  Για πρώτη φορά είναι εφικτή η αναζήτηση ελληνικών τίτλων βιβλίων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Σχολείου.

 

 

 

 

Ε. Παιδαγωγικά θέματα

Τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης αξιοποίησαν τις ευκαιρίες συμμετοχής στα νέο όργανα της ΑΡΕΕΕΕ με την ανελλιπή συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παιδαγωγικών Θεμάτων και καθιέρωσαν συνεργασία με άλλα γλωσσικά τμήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της γλωσσικής πολιτικής των ευρωπαϊκών σχολείων (εισαγωγή δραστηριοτήτων στην L2 στο νηπιαγωγείο, διδασκαλία της L3 ήδη από το δημοτικό, δυνατότητα για μαθητές που έχουν προχωρημένη γλωσσική επάρκεια στις L2 και L3 στο γυμνάσιο να πετύχουν ένα ανώτερο επίπεδο με τη βοήθεια εξ  αποστάσεως εκπαίδευσης κλπ.).

Παράλληλα, η συμμετοχή τους στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια του σχολείου και η διαβούλευση με τους γονείς ανέδειξε τα εξής αποτελέσματα:

α. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Νηπιαγωγείου / Δημοτικού

 • Στενή συνεργασία και συντονισμός με άλλα γλωσσικά τμήματα μέσω της ομάδας εργασίας της ΑΡΕΕΕ για το Δημοτικό. Υιοθέτηση από το σχολείο προτάσεων αναφορικά με την επιθετικότητα και τον εκφοβισμό (παγκάκια φιλίας, αυτοκόλλητα στις σκάλες, σχολικοί διαμεσολαβητές) και την πληροφορική (συμμετοχή στην Εβδομάδα Κώδικα και διοργάνωση σεμιναρίων προγραμματισμού για τους μαθητές των Ρ3, Ρ4 και Ρ5).
 • Τέθηκαν επίσης διάφορα θέματα που επισήμαναν οι γονείς του ελληνικού τμήματος, ενδεικτικά αναφέρονται: τα πρόβλήματα στάθμευσης των γονέων λόγω της απαγόρευσης χρήσης του πάρκινγκ του σχολείου, τα προβλήματα μετάβασης από την Ρ5 στην S1 με έμφαση στα μαθηματικά,  πιθανά κενά στο επίπεδο τηςLIIκατά τη μετάβαση στην S1, η ανεπαρκής διδασκαλία ιστορίας και γεωγραφίας στο δημοτικό, το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των Ευρωπαϊκών ωρών και τα νέα σχέδια του σχολείου, η μη συστηματική διδασκαλία μουσικής, εικαστικών και γυμναστικής και η δυνατότητα οργάνωσης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διδασκαλίας τους, το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών στην Ρ5 στο πλαίσιο του ‘Ανακαλύπτω τον κόσμο’, η ενίσχυση και πιο συστηματική διδασκαλία της πληροφορικής, τα κριτήρια και η διαδικασία ανάμιξης των τάξεων στο δημοτικό, η δημιουργία νέου μοντέλου ταμείου (ίδρυση μιαςASBL από το σχολείο, οι έγκαιρες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών καιη αλλαγή προορισμού για το σχολικό ταξίδι στην Αγγλία στην Ρ5.

β. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Γυμνασίου

 

 • Στενή συνεργασία και συντονισμός με άλλα γλωσσικά τμήματα μέσω της ομάδας εργασίας της ΑΡΕΕΕ. Τα θέματα που απασχολούν το εκπαιδευτικό συμβούλιο του Γυμνασίου περιλαμβάνουν ιδίως : τη μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του συστήματος αξιολόγησης, τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, απουσίες εκπαιδευτικών, καθεστώς και αξιολόγηση αναπληρωτών καθηγητών και επιτόπιου προσωπικού, το πρόβλημα της διδασκαλίας πληροφορικής ή μουσικής στην L3 στις S1, S2, η πιο συχνή χρήση του συστήματος SMS από τους καθηγητές (με υπόσχεση για υλοποίηση από όλους τους καθηγητές από το Φεβρουάριο του 2017), η μετάθεση των ημερομηνιών εξετάσεων που συνέπεσαν με την εβδομάδα της Διακαινησίμου 2017, το θέμα των ναρκωτικών και διάφορων εθισμών στο Γυμνάσιο, σχετική ενημέρωση και παρουσιάσεις στις τάξεις S4 – S7, το στρες και οι αποτυχίες μαθητών που παραμένουν στην ίδια τάξη. Αναγνώριση του προβλήματος του επιπλέον φόρτου για τις εξετάσεις της S5 λόγω περιορισμένου αριθμού ημερών για όλα τα μαθήματα. Αναθεώρηση του προγράμματος εξετάσεων της
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων S4 – S7αποτελεί η παραμονή των ίδιων καθηγητών για τα μαθήματα του BAC στις δύο τελευταίες τάξεις. Συζήτηση για το πρόγραμμα υποστήριξης αδύναμων μαθητών είτε περιορισμένης διάρκειας είτε χωρίς χρονικό περιορισμό. Η εναρμόνιση του συστήματος του BAC και η χρήση κοινών ερωτήσεων στα 14 Σχολεία καθώς και η προετοιμασία των διορθωτών του BAC.Η διαδικασία για τις αλλαγές στο BAC είναι πολύπλοκη και επηρεάζει όλη την κοινότητα των σχολείων. Τα πρώτα παιδιά που θα έχουν εξετάσεις με το νέο σύστημα βρίσκονται τώρα στην S

ΙΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017-2018)

 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατά το προσεχές διάστημα το επόμενο ΔΣ θα κληθεί να συνεχίσει το έργο του λαμβάνοντας υπόψη τις νέες παραμέτρους που θα προκύψουν ιδίως με την υιοθέτηση της νέας πολιτικής εγγραφών για το 2018-2019 από το Ανώτατο Συμβούλιο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης μελέτης επιπτώσεων ενόψει της ίδρυσης του πέμπτου (5ου) Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών με πιθανό ορίζοντα τα σχολικά έτη 2022-2023 ή 2023-2024. Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ οφείλει να παρακολουθήσει τις εσωτερικές διεργασίες και να συμμετέχει στις έρευνες της γνώμης των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια του 2018.

Παράλληλα, αναλόγως του αριθμού νέων εγγραφών και του πιθανού ανοίγματος νέων τάξεων – δορυφόρων στο Berkendael, η Ένωση ενδέχεται να κληθεί να συμβάλλει στη διατύπωση όρων και προϋποθέσεων για την αρτιότερη δημιουργία των τάξεων και την εξασφάλιση ποιοτικών όρων εκπαίδευσης.

Στο παιδαγωγικό σκέλος, η μεταρρύθμιση της νέας αξιολογικής κλίμακας από τις τάξεις S4και επόμενες το Σεπτέμβριο 2018 (secondarymarkingreform) σε συνδυασμό με την εντεινόμενη εναρμόνιση της αξιολόγησης στο Γυμνάσιο με στόχο τη σύγκλιση των επιδόσεων ανάμεσα στα γλωσσικά τμήματα (harmonisation) θα αποτελέσουν τα κύρια σημεία ελέγχου. Σημειώνεται ότι στις 4 Φεβρουαρίου 2018, η ΑΡΕΕΕ του Σχολείου μας σε συνεργασία με τις άλλες Ενώσεις Γονέων των Ευρωπαϊκών Σχολείων στις Βρυξέλλες προγραμματίζουν ενημερωτική εκδήλωση για την εισαγωγή της μεταρρύθμισης. Επιπλέον, νέα προγράμματα σπουδών εισάγονται από το Σεπτέμβριο 2018 σε μαθήματα του Γυμνασίου και του Δημοτικού.

Σημαντικό εργαλείο ελέγχου της προόδου του σχολείου κατά τη νέα σχολική χρονιά θα αποτελέσει η υλοποίηση του ετήσιου και του πολυετούς προγράμματος (2017-2020), η συνεπής πορεία του οποίου θα πρέπει να αξιολογείται με ακρίβεια και αυστηρότητα. Σημαντικό μέρος τους αφιερώνεται στην κάλυψη και αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, στη διευρυμένη χρήση του SMS, την πολιτική πρόληψης κατά της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες (Anti-drugs’ policy) και τις σύγχρονες συσκευές επικοινωνίες (Smartphones’ policy) και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ψυχικής υγείας και ευεξίας για όλους τους μαθητές του σχολείου.

Ακόμη, τα μέλη του ΔΣ, ιδίως όσα εμπλέκονται στη λειτουργία της ΑΡΕΕΕ, καλούνται να ελέγχουν την τήρηση και ανάπτυξη των διαδικασιών σύγκλισης των όρων εισόδου και των λοιπών κανόνων ασφάλειας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στις Βρυξέλλες που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2017 και να παρακολουθούν όλες τις διαδικασίες βελτίωσηςτων υποδομών και της υγιεινής.

Β. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Κατά την επόμενη περίοδο σχεδιάζεται η συνέχιση της προσπάθειας για την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος και της ποιότητας των σπουδών με βάση τους ακόλουθους άξονες:

α) Πλήρωση των διδακτικών αναγκών με την εξασφάλιση των ικανότερων και καταλληλότερων εκπαιδευτικών – έμφαση στην τακτική αξιολόγηση όλου του διδακτικού προσωπικού και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών

β) Αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών σε όλες τις κατευθύνσεις με την εξασφάλιση της συνέργειας των εθνικών επιθεωρητών – επιδίωξη της αύξησης συμμετοχής σε μαθητικούς διαγωνισμούς όλων των κλάδων

γ) Παρακολούθηση των συστηματικών απουσιών εκπαιδευτικών, λήψη μέτρων έγκαιρης αναπλήρωσης και παρακολούθησης της ποιοτικής προσφοράς από τους  αναπληρωτές. 

Το ΔΣ θα κληθεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις διαδικασίες αναπλήρωσης των κενών θέσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών για το Σεπτέμβριο 2018 (δύο (2) στο Δημοτικό και δύο (2) στο Γυμνάσιο).

Τα μέλη του ΔΣ θα σταθούν ακόμη αρωγά σε όποια ζητήματα πρακτικής υποστήριξης τεθούν από τους εκπαιδευτικούς είτε σε επίπεδο προσαρμογής τους είτε κυρίως της υλοποίησης του παιδαγωγικού έργου τους.

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Το απερχόμενο ΔΣ έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο τροποποιήσεων του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ ως βάση για τη βελτίωση της μελλοντικής λειτουργίας του. Έμφαση δίδεται στην ταχύτερη δυνατή επικοινωνία και την αποφυγή καθυστερήσεων στη λήψη αποφάσεων με πρόβλεψη γραπτής διαδικασίας για τη λήψη επειγόντων αποφάσεων. Τα οργανωτικά ζητήματα προς μελλοντική επίλυση αφορούν ακόμη την βέλτιστη κατανομή των αρμοδιοτήτων και την πιθανή σύσταση και λειτουργία νέων ομάδων εργασίας, ιδίως στα παιδαγωγικά θέματα, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η παρακολούθηση των εργασιών στα σχετικά όργανα της ΑΡΕΕΕ και της ΓΓΕΣ.

Η Ένωση καλείται να υλοποιήσει τον ετήσιο προγραμματισμό του ΔΣ μέσα στα περιορισμένα χρηματοδοτικά πλαίσια των ετήσιων εισφορών των μελών. Η ανάγκη της αύξησης του αριθμού αυτών είναι αυτονόητη και περισσότερο επιβεβλημένη όσο ποτέ.

Το απερχόμενο ΔΣ παραδίδει ένα υγιές ταμείο, στη διατήρηση του οποίου συνέβαλαν αποφασιστικά οι μικρές, έκτακτες εισφορές σχεδόν όλων των τάξεων τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο 2017. Η διατήρηση και διερεύνηση νέων χορηγιών είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του ελληνικού τμήματος στο σύνολό του.  

 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ

Η στενή συνεργασία που ξεκίνησε σε όλα τα επίπεδα με εκπροσώπους άλλων γλωσσικών τμημάτων είναι χρήσιμο να συνεχιστεί. Το ελληνικό τμήμα μπορεί να καταξιωθεί με την ενεργητική συμμετοχή των μελών του στις ανοιχτές δομές της ΑΡΕΕΕ και να διευρύνει ακόμη περαιτέρω την εθελοντική προσφορά σε συγκεκριμένες δράσεις και ομάδες εργασίας.

Η ίδια εξωστρέφεια μπορεί να αποδώσει καρπούς εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, όταν υπάρχει διάθεση από μέλη της Ένωσης να συμμετέχουν και να αποτελέσουν τη βάση της εκπροσώπησης στις διαδικασίες της ΓΓΕΣ και στη συνεργασία με άλλες ΑΡΕΕΕ. 

 

 

 

 

 

Ε. ΝΕΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Με πρωτοβουλία, οργάνωση και παρακολούθηση από μέλη του ΔΣ οργανώθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για τις εγγραφές και τις πληρωμές σε όλες τις υπηρεσίες της APEEΕ. Η διαχείριση της υλοποίησης του έργου από την ανάδοχο αναμένεται να συμβάλλει στην έγκαιρη παράδοση του νέου συστήματος, για να χρησιμοποιηθεί για τις εγγραφές του επόμενου σχολικού έτους.

Το απερχόμενο ΔΣ εξασφάλισε την έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου ως προς την οργάνωση νέων καινοτόμων δράσεων το 2018.Αυτές περιλαμβάνουν την διοργάνωση δια-δραστικών σεμιναρίων για τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου με άξονα την εξοικείωση με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της Ε.Ε. (EUSimulationExercise).

Κατά την περασμένη περίοδο αναπτύχθηκαν προτάσεις γονέων με αντικείμενο την ευρύτατη ενημέρωση των μαθητών ως προς τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο. Σημαντικό μέρος του προγραμματισμού μπορεί να αναπτυχθεί και προς αυτήν την κατεύθυνση, ιδίως με την εφαρμογή της νέας πολιτικής περιορισμού της χρήσης συσκευών νέας τεχνολογίας στη διάρκεια του διδακτικού – σχολικού χρόνου.

Τέλος, θα είναι χρήσιμη η προώθηση της συνεργασιών με τους φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα Β, η επιτυχία των οποίων θα είναι καταλυτική στο μέλλον. 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Μαχόμαστε για ένα σχολείο ποιότητας, εξωστρέφειας, διασύνδεσης με τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες αλλά και με έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία χωρίς αποκλεισμούς. Για ένα σχολείο όπου θα γίνεται απολύτως σεβαστή η προσωπικότητα και οι ειδικές ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών.

Μπήκαμε σε μία νέα πορεία με πίστη στις δυνατότητες του σχολείου και των μαθητών του. Ο δρόμος μας έχει ακόμη σημαντικές προκλήσεις και θα χρειαστεί να δουλέψουμε όλοι μαζί! Η συνδρομή όλων των μελών είναι αναγκαία. Δεν περισσεύει κανείς και καμία!

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων του Ελληνικού Τμήματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

11 Νοεμβρίου 2016 – Διάλεξη του Καθηγητής Φυσικής (CERN), κύριου Ιγνάτιου Αντωνιάδη (για την τάξη S6)

14-15 Νοεμβρίου 2016 – Πρώτος κύκλος σεμιναρίων και ανοιχτών συζητήσεων της «Σχολής Γονέων» με ομιλήτρια την ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Μαλικιώση – Λοίζου (πρώτη μέρα για γονείς δημοτικού και ηδεύτερη για γονείς γυμνασίου).

18 Νοεμβρίου 2016 – Διάλεξη του κυρίου Λίνου Σισιλιάνου, Έλληνα δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στους μαθητές S2,S6)

21-25Νοεμβρίου 2016 – Δημιουργική γραφή και άλλες δράσεις με το συγγραφέα, κύριο Φίλιππο Μανδηλαρά (για τους μαθητές P1 έως και S2)

26 Νοεμβρίου 2016 – Έκθεση επαγγελμάτων και ενημέρωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε συνεργασία με την ΑΡΕΕΕ(για μαθητές S5, S6, S7)

 11 Δεκεμβρίου 2016 – «Μήδεια», θεατρική παράσταση σε συνεργασία με τον «Ελληνικό Κύκλο» (θέατρο deLijsterbes, Kraainem)

1 Φεβρουαρίου 2017 – Διάλεξη του κυρίου Σταμάτιου Μ. Κριμιζή, Ακαδημαϊκού, Τάξη Θετικών Επιστημών, Head Emeritus andPrincipalStaff, PrincipalInvestigator, NASA: Voyager 1, 2 LECP; CassiniMIMI, AppliedPhysicsLaboratory, JohnsHopkinsUniversity με θέμα “NewHorizonstoPluto, exploringthelastclassicalplanet” (για τους μαθητές S6/S7, σε συνεργασία με την ΑΡΕΕΕ)

 6-7 Φεβρουαρίου 2017 – Δεύτερος κύκλος σεμιναρίων και ανοιχτών συζητήσεων της «Σχολής Γονέων» με ομιλήτρια την ψυχολόγο και συστημική-οικογενειακή θεραπεύτρια, κυρία Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου (για τους μαθητές Νηπιαγωγείου)

6 Φεβρουαρίου 2017 – Η μαγεία του κινηματογράφου – Διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας του κινηματογράφου (“Πρώτη Ώρα Σινεμά”) με υπεύθυνο τον κύριο Ορέστη Ανδρεαδάκη, διευθυντή του Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (για τους μαθητές S1, S2, S5, S6)

17 Μαρτίου 2017 –Συνάντηση – συζήτηση με τον κύριο Κώστα Γεωργουσόπουλο, φιλόλογο, κριτικό θεάτρου και μεταφραστή, με θέμα ”Θέατρο και Λογοτεχνία” (για τις τάξεις S2, S6)

27-28 Μαρτίου 2017 – Τρίτος κύκλος σεμιναρίων και ανοιχτών συζητήσεων της «Σχολής Γονέων» με ομιλητή τον κοινωνικό λειτουργό – ψυχοθεραπευτή Χρήστο Καραπιπέρη (για τους μαθητές P4, S1)

27 Μαρτίου 2017 – Συνάντηση και συζήτηση με τη συγγραφέα, κυρία Σώτη Τριανταφύλλου (για τους μαθητές S2, S5, S6)

Aπρίλιος 2017 – Εβδομάδα εναντίον του σχολικού εκφοβισμού – Παρουσιάσεις, βίντεο και εργασίες των μαθητών (για τους μαθητέςS1 και S2)

30Απριλίου 2017 –Βράβευση από την Ένωση όλων των μαθητών του Γυμνασίου που διακρίθηκαν σε επιστημονικούς και αθλητικούς διαγωνισμούς

16 Μαίου 2017 – Συνάντηση – συζήτηση με το συγγραφέα και πρώην Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, κύριο Θανάση Βαλτινό (για τους μαθητές S5, S6, S7)   

25 Οκτωβρίου 2017 –Ομιλία και συζήτηση με τον καταξιωμένο συγγραφέα, κύριο Ισίδωρο Ζουργό (για τους μαθητές S5, S6,S7)

11 Νοεμβρίου 2017 –Παρουσίαση μαθητών της S6 και διάλεξη του Διευθυντή του Ευγενίδειου Πλανητάριου, κυρίου Διονύση Σιμόπουλου

17 Νοεμβρίου 2017 – Έκθεση επαγγελμάτων και ενημέρωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε συνεργασία με την ΑΡΕΕΕ(για μαθητές S5, S6, S7)

21-22 Νοεμβρίου 2017 –Διαδραστικό σεμινάριο της Σχολής Hill στους μαθητές της P3 με θέμα την ελληνική μυθολογία. Συζήτηση της εκπαιδευτικής ομάδας με εκπαιδευτικούς του ελληνικού τμήματος και μέλη του ΔΣ με στόχο την μελλοντική ανάπτυξη διασυνδέσεων και τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. 

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΣΥΛΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

 1. Δίκτυο Ελληνόφωνων Υπαλλήλων Ε.Ε. «ΑΓΟΡΑ» – Επικοινωνία δράσεων, συνεργασία για επισκέψεις καθηγητών πανεπιστημίων για επαγγελματικό προσανατολισμό από το 2018 και μετά
 2. «Ελληνικός Κύκλος» – Συν-διοργάνωση θεατρικής παράστασης ΜΗΔΕΙΑ (11 Δεκεμβρίου 2016)
 3. «12 ώρες για την Ελλάδα» – Συν-διοργάνωση προσφοράς κερδών από τις πωλήσεις κατά την “Ημέρα του Βιβλίου”2016 για την αγορά πετρελαίου για ένα σχολείο στην Ελλάδα (Σουφλί, για το έτος 2016) – Προσφορά ποσού για τη θέρμανση ενός ακριτικού Δημοτικού Σχολείου στο πλαίσιο της ομώνυμης εκδήλωσης στις 11 Νοεμβρίου 2017 (η επιλογή ήταν για το Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Ξάνθης, για το έτος 2017)
 4. «Το Χαμόγελο του παιδιού»– Συνεργασία στο πλαίσιο της εβδομάδας εναντίον του σχολικού εκφοβισμού (Απρίλιος 2017) και του Springfest 2017
 5. Βιβλιοπωλείο «Περίπλους»– Συνεργασία στην “Ημέρα του Βιβλίου”2016 και 2017 καθώς και στην φιλοξενία εκδήλωσης (Σχολή Γονέων, 15 Νοεμβρίου 2016)
 6. «Σχολή Hill Αθηνών» – Συνεργασία για την οργάνωση εργαστηρίου μυθολογίας στο δημοτικό σχολείο (P3) (21-22 Νοεμβρίου 2017) και προγραμματισμός ενός πλαισίου ευρύτερης συνεργασίας τα επόμενα χρόνια
 7. «Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης» – Προσφορά μουσειοσκευής του Μουσείου στο ΕΕΒ ΙΙΙ με χορηγία της INTRASOFT International (προγραμματισμένη παράδοση στις 16 Ιανουαρίου 2018) – Δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας με το Μουσείο σε εκπαιδευτικά προγράμματα