Το σωματείο έχει ως σκοπό:

1.    Τη συνένωση όλων των γονέων, ώστε να ενεργούν από κοινού για να συμβάλλουν στην πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία και την ανάπτυξη και προαγωγή των μαθητών του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών ΙΙΙ.

2.    Την ηθική και υλική ενίσχυση και βελτίωση του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών ΙΙΙ, καθώς και τη στενότερη συνεργασία με τη Διεύθυνση, το Εκπαιδευτικό προσωπικό, την Ένωση των γονέων όλων των γλωσσικών τμημάτων του σχολείου (APEEE) και τα εποπτικά όργανα του σχολείου, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκουν.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, στόχος του σωματείου είναι, επιπλέον, να δημιουργήσει τις συνθήκες, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού και Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας και τις διοικητικές υπηρεσίες του Σχολείου, ώστε να γίνει το ελληνικό τμήμα ένα σχολείο αναφοράς, ένα σχολείο αριστείας.